Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU CENTRU ZA SOCIJALNI RAD KUPRES

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 4.000 KM
Centru za socijalni rad Kupres.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer udruženjima građana i drugim organizacijama" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine .

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 227/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.