Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FONDACIJI ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA SUFINANCIRANJE PILOT PROJEKTA LOKALNOG RAZVITKA (LDP)


I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 100.000 KM
Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje Pilot projekta lokalnog razvitka (LDP).


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica" iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije BiH svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 226/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.