Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FONDACIJI ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA RAZVITKA ZAJEDNICA (CDP)

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 100.000 KM
Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje Projekta razvitka zajednica (CDP).


II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica" iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije BiH svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 225/02
6. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.