Na osnovu člana 30. Zakona o proračunima-bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA VOJSKU FEDERACIJE

I

Vojsci Federacije odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije se pokrivaju na sljedeći način:
1. Izdaci za energiju u iznosu od 90.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
2. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 31.660,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala"za isti iznos.
3. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 900.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala"za isti iznos.
4. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 1.200,000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti iznos.
5. Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 365.000,00 KM terete pozicije : "Nabavka materijala" u iznosu od 5.000,00 KM i poziciju "Nabavka opreme" u iznosu od 360.000,00 KM .
6. Bankarske usluge u iznosu od 140.000,00 KM terete poziciju :"Nabavka opreme" u iznosu od 140.000,00 KM .

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Vojska Federacije.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 224/02
4. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.