Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE-FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE

I

Federalnom ministarstvu odbrane - Federalnom ministarstvu obrane odobrava se unutarnja preraspodjela pozicija predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) .


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane se pokrivaju na sljedeći način:
1. Izdaci za energiju u iznosu od 100.000,00 KM terete poziciju "Tekuće održavanje" za
isti iznos.
2. Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 100.000,00 KM terete poziciju "Tekuće održavanje"za isti iznos.
3. Unajmljivanje imovine i opreme u iznosu od 300.000,00 KM terete poziciju "Tekuće održavanje"za isti iznos.
4. Bankarske usluge u iznosu od 260.000,00 KM terete pozicije: "Tekuće održavanje" u iznosu od 85.000,00 KM , "Izdaci za komunalne usluge" u iznosu od 60.000,00 KM i "Nabavka materijala" u iznosu od 115.000,00 KM:


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo odbrane -Federalno ministarstvo obrane.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 223/02
4. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.