Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU UNIVERZITETU U SARAJEVU, INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 5.800 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa za Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina za učestvovanje na naučnom skupu "Ratovi u Jugoslaviji 1991-1999. godine."


II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/02)

V

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 222/02
6. lipnna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.