Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O PRIVREMENOM ODREĐIVANJU POTPISNIKA PLATNIH TRANSAKCIJA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Ovlašćuje se Premijer Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju ovlasti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da, u cilju sprječavanja poremećaja u izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu , bude jedan od potpisnika naloga u izvršavanju platnih transakcija federalnog budžeta.


II

Ovlašćenja iz tačke I ove odluke trajat će do donošenja zakona kojim će ovo pitanje biti uređeno.


III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 220/02
18. juna/lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.