Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) , a u vezi sa tačkom IV Odluke o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU UGOVORA O ZADUŽIVANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Odobravaju se ugovori o zaduživanju i to:
- Ugovor o zaduživanju kod Universal banke d.d. Sarajevo u iznosu od 4.500.000 KM
- Ugovor o zaduživanju kod UPI banke d.d. Sarajevo u iznosu od 4.500.000 KM
- Ugovor o zaduživanju kod Investicijske banke. Sarajevo u iznosu od 2.900.000 KM

II

Ugovori o zaduživanju iz tačke I ove odluke trajat će do izmirivanja donacija od strane Republike Turske a najkasnije do 15.9.2002. godine.

III


Ovlašćuje se premijer Federacije BiH, federalni ministar finansija ili zamjenik federalnog ministra finansija da potpišu ugovore iz tačke I ove odluke najkasnije do 14.06.2002. godine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 217/02
13. juna/lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.