Na osnovu čl. 30. i 32. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/2002), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFERA ZA FOND ZA IZDAVAŠTVO" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za fond za izdavaštvo" utvrđenih u razdjelu 21. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), kako slijedi:

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FOND IZDAVAŠTVO

1.500.000,00 KM

R. br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija-primalac

Iznos

1

2

3

4

5

1.

Stvaralaštvo

Pisaca

-Novija

književnost

-Kritičkoteorijska

djela

Autori i

izdavači

240.000,00 KM

Kriteriji za tekuću književnost: nova djela (prva izdanja) iz domaće autorske produkcije, s relevantnom estetskom, kritičko-teorijskom i kulturnom vrijednošću.


R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacijski primalac

Iznos

2.

Prevodilaštvo

-          Važnija djela tekuće književnosti u svijetu

-Teorijska razmatranja

Prevoditelji i nakladnici

240.000,00 KM

Kriteriji za prevodilaštvo:

-          naslovi kojima se smanjuje zaostajanje u recepciji važnih djela i trendova tekuće književnosti u svijetu;

-          djela iz oblasti teorijskih razmatranja problematike građanskog društva, etničkih identiteta i nazionalizma;

-          djela koja pružaju kompetentan uvid u savremene tokove književne, društvene i kulturne teorije.

3.

Kulturna baština

Izvorni tekstovi i istraživanja iz oblasti kulturne baštine

Autori i izdavači

300.000,00 KM

Kriteriji za kulturnu baštinu:

-          izvorni tekstovi i istraživanja o dosad malo ili nikako objavljenim i vrednovanim pojavama s područja nacionalnih kultura;

-          rezultati bazičnih projekata i istraživanja, koji se po prvi put objelodanjuju;

-          naučno utemeljeni rezultati kritičnih reinterpretacija i revolarizacija tradicionalnih tumačenja kulturno-historijskih fenomena i formacija.

4.

Periodika

Časopisi

Izdavači

375.000,00 KM

Kriteriji za periodiku u kojoj se njeguje autorska produkcija iz oblasti tekuće književnosti i prevodilaštva:

-          afirmirani časopisi sa višegodišnjom tradicijom

-          novi projekti koji imaju dobro osmišljenu programsku orijentaciju

5.

Dizajn knjiga i publikacija

-Klasični dizajn

-Elektronski dizajn

Dizajneri i izdavači

45.000,00 KM

Kriteriji za dizajn u klasičnom i elektronskom izdavaštvu: autorski projekti koji kreativno učestvuju u postizanju općih ciljeva za raspodjelu sredstava, u vezi s poboljšanjem položaja autora i knjige

6.

Plasman i promoviranje knjiga i časopisa

 

-Plasman društveno vrijednih knjiga i elektronskog izdavaštva

-Promoviranje knjiga i časopisa

Organizatori sajmova i prezentacija

180.000,00 KM

Kriteriji za promoviranje i život knjiga i časopisa: projekti kojima se pospješuje i na seriozan način intenzivira prisutnost knjige i časopisa, odnosno autorskog rada i izdavačkih rezultata, u domaćem i međunarodnom kulturnom i književnom životu.

7.

Servisiranje poslova Fondacije i materijalni troškovi

-Naknade članovima Odbora povjerenika, Izvršnog odbora, sekretara i računovođe-Materijalni troškovi

Članovi organa Fondacije

120.000,00 KM

Kriterij za servisiranje poslova Fondacije propisani su Pravilnikom o naknadama za rad na poslovima Fondacije.

II

Za sve programske stavke , utvrđene Programom iz tačke I ove odluke će se raspisati konkurs, u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za raspodjelu sredstava Fondacije za izdavaštvo.

III

Izbor korisnika sredstava će vršiti Odbor povjerenika Fondacije za izdavaštvo, u skladu sa kriterijima predviđenim za svaku programsku stavku posebno.

IV

Iznos 50% sredstava planiranih pod st. 1.,2, i 3. Programa iz tačke I ove odluke će se dodijeliti kao revolving sredstva s obavezom povrata, u skladu sa uslovima korištenja i rokovima vraćanja koji će se urediti ugovorom.

V

Za svaki izdatak odluku donosi Odbor povjerenika dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

VI

Za izdatke do iznosa 1.000,00 KM odluku može donijeti Predsjednik Odbora povjerenika , s tim što je obavezan tromjesečno podnijeti izvještaj Odboru povjerenika o raspolaganju sredstvima.

VII

Odbor povjerenika Fondacije za nakladništvo će izvještavati o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo finansija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, tromjesečno.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 214/02
6. juna 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.