Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95) , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ZA FINANSIRANJE IZRADE STRATEGIJE ZA REFORMU SOCIJALNE POMOĆI

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 11.000 KM Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za finansiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći.


II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica" iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 213/2002
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.