Na temelju članka 19. Sstavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donijela je

ODLUKU
O OTVARANJU RAČUNA ZA DONATORSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI I IZRADU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV SIROMAŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

Ovom odlukom utvrđuje se način korištenja novčanih sredstava iz donacija, a namijenjenih za provođenje aktivnosti na izradi Strategije za borbu protiv siromaštva u Federaciji BiH.

II

Novčana sredstva iz točke I ove odluke doznačit će se na poseban račun Vlade Federacije BiH otovorenog u tu svrhu , a nakon donošenja odluke.

III

Imenovani koordinator Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv siromaštva u Federaciji BiH dostavljat će zahtjeve premijeru za odobravanje korištenja potrebnih sredstava tijekom provođenja aktivnosti i izradu Strategije, sukladno programu rada.

IV

Koordinator će tromjesečno izvještavati Vladu o izvršenim aktivnostima i realiziranju financijskih sredstava.

V

Ova odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 207/2002
16. svibnja/maja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr.Alija Behmen, v.r.