Na temelju članka 30. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člakna 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA KAZNENO-POPRAVNE ZAVODE

I

Kazneno-popravnim zavodima odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Kazneno-popravne zavode se pokrivaju na sljedeći način:
1. Doprinosi poslodavca u iznosu od 420.000,00 KM terete poziciju "Bruto plaće i
naknade" za isti iznos.
2. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 200.000,00 KM terete poziciju "Bruto plaće i
naknade" za isti iznos.
3. Izdaci za energiju u iznosu od 300.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za
isti iznos.
4. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 200.000,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
5. Izdaci za komunaltekuće održavanje u iznosu od 150.000,00 KM terete poziciju
"Nabavka materijala" za isti iznos.
6. Ugovorene usluge u iznosu od 175.000,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" u
iznosu od 150.000,00 KM i "Izdaci za osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog
prometa" u iznosu od 25.000,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo pravde - Kazneno- popravni zavodi.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 206/02
4. lipnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.