Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE

I

Federalnom ministarstvu pravde odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde se pokrivaju na sljedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 6.500,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge" za isti
iznos.
2. Izdaci za energiju u iznosu od 6.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge" za isti
iznos.
3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene
usluge" za isti iznos.
4. Nabavka materijala u iznosu od 24.000,00 KM tereti pozicije "Ugovorene usluge" za
isti iznos.
5. Naknada troškova zaposlenih u iznosu od 44.500,00 KM tereti poziciju "Ostale
usluge" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo pravde.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 205/02
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.