Na temelju članka 30. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA URED ZA REVIZIJU PRORAČUNA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I

Uredu za reviziju proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine se pokrivaju na sljedeći način:
1. Transfer za Koordinacioni odbor institucija za reviziju u iznosu od 10.000,00 KM
tereti poziciju "Izdaci za energiju" za isti iznos.
2. Nabavka stalnih sredstava-opreme u iznosu od 90.000,00 KM tereti poziciju
"Unajmljivanje imovine i opreme" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Ured za reviziju proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 204/02
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.