Na temelju članka 30. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 15. stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

I

Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova se pokrivaju na slijedeći način:
1. Nabavka zgrade i policijske kućice u iznosu od 23.650,00 KM tereti poziciju
"Rekonstrukcija i investiciono održavanje (zgrade i policijske kućice)" za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 202/02
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.