Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA - FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

I

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata se pokrivaju na slijedeći način:
1. Putni troškovi u iznosu od 12.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene usluge" za isti
iznos.
2. Izdaci za energiju u iznosu od 2.000,00 KM terete poziciju " Ugovorene usluge " za
isti iznos.
3. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 2.000,00 KM terete poziciju "Ugovorene
usluge" za isti iznos.
4. Transfer pojedinicima u iznosu od 50.000,00 KM terete poziciju "Ljekarska komisija"
za isti iznos.
5. Nabavka opreme za Ministarstvou iznosu od 25.000,00 KM terete poziciju "Nabavka
opreme (automobili za invalide") za isti iznos.

III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 198/2002
04. juna 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.