Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA ZA SUFINANCIRANJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 50.000 KM Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa , na poseban račun kod Central banke, za sufinanciranje strategije za smanjenje siromaštva.

II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira međunarodna zajednica" Proračuna Fedracije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 197/2002
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.