Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA ZA SUFINANSIRANJE STRATEGIJE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

I

Iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje u iznosu od 50.000 KM Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa , na poseban račun kod Central banke, za sufinansiranje strategije za smanjenje siromaštva.

II

Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica" Budžeta Fedracije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 197/2002
16. maja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen,s.r.