Na osnovu člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 15. stav 2. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O UNUTARNJOJ PRERASPODJELI TROŠKOVA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA FEDERALNU NOVINSKU AGENCIJU

I

Federalnoj novinskoj agenciji odobrava se pokriće nedovoljno predviđenih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) iz vlastitih ušteda.


II

Nedovoljno predviđeni izdaci u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu Federalne novinske agencije se pokrivaju na slijedeći način:
1. Bruto plaće u iznosu od 160.400,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala" za isti
iznos.
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 15.600,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala " za isti iznos.
3. Doprinos poslodavca u iznosu od 17.600,00 KM terete poziciju "Nabavka materijala"
za isti iznos.
4. Izdaci za energiju u iznosu od 14.592,00 KM tereti poziciju "Nabavka materijala"
za isti iznos.
5. Izdaci za komunalne usluge u iznosu od 65.532,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
6. Izdaci za usluge prijevoza u iznosu od 8,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
7. Unajmljivanje imovine u iznosu od 27.590,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
8. Izdaci za osiguranje bankarskih usluga u iznosu od 90,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
9. Izdaci za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 9.790,00 KM terete poziciju "Nabavka
materijala" za isti iznos.
10. Ugovorene usluge u iznosu od 186.226,00 KM terete pozicije "Nabavka materijala" u
iznosu od 129.252,00 KM, "Putni troškovi" u iznosu od 3.200,00 KM i "Izdaci za
tekuće održavanje" u iznosu od 53.774,00 KM.


III


Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalna novinska agencija.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 199/02
16. maja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.