Na temelju članka 24. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O RASPOREDU SREDSTAVA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU ZA PARLAMENTARNE POLITIČKE PARTIJE

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se financiranje parlamentarnih političkih partija u iznosu od 1.500.000,00 KM i to:


Redni
broj Naziv parlamentarne
političke partije Iznos
1. Socijaldemokratska partija BiH 360.938
2. Stranka demokratske akcije 248.438
3. Stranka za BiH 173.437
4. Hrvatska demokratska zajednica 154.687
5. Nova hrvatska inicijativa 65.627
6. Demokratska narodna zajednica 56.250
7. Bosanska stranka 51.562
8. Bosanskohercegovačka patriotska stranka 46.876
9. Stranka penzionera BiH 46.876
10. Republikanska stranka BiH 42.187
11. Građanska demokratska stranka 42.187
12. Liberalno-demokratska stranka 42.187
13. Hrvatska stranka prava 42.187
14. Hrvatska seljačka stranka 42.187
15. Hrvatska kršćanska demokratska unija 42.187
16. Stranka nezavisnih socijaldemokrata RS 42.187


II

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu , razdjel 12., sa pozicije "Transfer za parlamentarne političke partije".

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 196/02
16. svibnja 2002. godine
Sarajevo
Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.