Na temelju članka 82. stavak 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O KRITERIJIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Opće odredbe

I

Ovom odlukom se sukladno odredbi članka 82. stavak 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju, odredbama Odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/02), kao i posebnim propisima kojima se utvrđuju prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetni najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružiti osiguranim osobama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i kriteriji i način korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: federalni fond solidarnosti).

II

Kriteriji i način korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti temelje se na načelima:
- pravičnosti i jednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), odnosno osiguranim osobama svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, sukladno kriterijima utvrđenim u ovoj odluci;
- strogo namjenskog korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti sukladno posebnim propisom kojim se utvrđuju prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetni najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti);
- uravnoteženosti prihoda i rashoda federalnog fonda solidarnosti;
- kontrole poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti;
- javnosti rada i redovnog izvješćivanja o stanju i poslovanju sredstvima federalnog fonda solidarnosti.

Korištenje sredstava federalnog fonda solidarnosti

III

Sredstva federalnog fonda solidarnosti koriste se za:
- plaćanje nadoknada zdravstvenim ustanovama s kojima je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) zaključio ugovor i koje su osiguranim osobama pružile zdravstvenu zaštitu čija je vrsta i opseg utvrđen u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
- za nabavku lijekova i medicinskih pomagala utvrđenih u odluci iz prethodne alineje.

IV

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja sa zdravstvenim ustanovama iz članka 37. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaključuje ugovore o pružanju vrste i opsega zdravstvene zaštite utvrđenih u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti i vrši plaćanja sukladno Pravilniku o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora koji, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

V

Nabavku i plaćanje lijekova i medicinskih pomagala iz točke III, alineja druga ove odluke, Federalni zavod osiguranja i reosiguranja vrši na temelju oglašenog i provedenog tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Postupak oglašavanja i provođenja tendera iz stavka 1. ove točke vrši se sukladno odredbama Uredbe o postupku nabave robe, usluga i ustupanja radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98) i odluke o oglašavanju tendera.

Troškovi oglašavanja i provođenja tendera iz stavka 1. ove točke podmiruju se iz sredstava federalnog fonda solidarnosti.

Kriteriji za korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti

VI

Kriteriji za korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti su medicinski indicirane potrebe osiguranih osoba koje se mogu zadovoljiti dijagnostičkim i terapeutskim postupcima, kao i drugim metodama određenim u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti.

Kriterij u korištenju sredstava federalnog fonda solidarnosti u Federaciji je osiguravanje korištenja zdravstvene zaštite, na teret ovih sredstava, osiguranim osobama svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, srazmjerno broju stanovnika u svakom kantonu.


VII

Kemodijaliza se pruža osiguranim osobama sa liste osiguranih osoba koju za teritorij Federacije utvrđuje Upravno vijeće Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) na temelju lista utvrđenih od strane upravnih vijeća kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Liste iz stavka 1. utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu.

Izmjene i dopune lista iz stavka 1. ove točke vrše se na način i po postupku određenim za njihovo donošenje.

VIII

Ako je u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti predviđena mogućnost preljevanja sredstava iz jednog u drugi utvrđeni program zdravstvene zaštite, to preljevanje se vrši na temelju odluke Upravnog vijeća kojom će se utvrditi:
- razlozi za preljevanje sredstava;
- iznos sredstava koji se iz jednog programa preljeva u drugi;
- iznos sredstava u programu iz koga je izvršeno preljevanje sredstava.

IX

Izuzetno od odredbe točke VIII ove odluke, preljevanju sredstava iz jednog utvrđenog programa u drugi, obvezno se pristupa ako je u pitanju žuran slučaj koji je nastupio u razdoblju kada je odgovarajući program za odnosnu kalendarsku godinu završen (pružena zdravstvena zaštita za utvrđen broj slučajeva u jednoj kalendarskoj godini).

Na način iz stavka 1. ove točke postupa se i u slučaju potrebe osiguranih osoba za korištenjem kemodijalize i liječenja kemofilije.

X

Za osigurane osobe kod kojih medicinski indicirana potreba, koja predstavlja temelj za korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti, nastupi u razdoblju kada je već pružena zdravstvena zaštita za broj slučajeva određen u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, a ne radi se o slučajevima iz toč. VIII i IX ove odluke, ili kada su već iskorištena sredstva ovog fonda osigurana za odnosnu kalendarsku godinu, u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi uvodi se lista čekanja na način utvrđen posebnim propisom kojim se regulira način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.


Kontrola odnosno revizija poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti

XI

Kontrola poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti, uključujući i nabavku lijekova i medicinskih pomagala putem tendera, vrši se tijekom cijele poslovne godine i to putem:
- interne stručne kontrole u ekonomsko-financijskoj, medicinskoj i pravnoj oblasti;
- podnošenja izvješća sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
- izvješćivanja javnosti o stanju i poslovanju federalnog fonda solidarnosti.

Pored kontrole iz stavka 1. ove točke, revizija poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti vrši se i na način određen za reviziju poslovanja svih federalnih institucija, a sukladno Zakona o reviziji Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99).

XII

Kontrolu izvršenja ugovora koje je Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključio sa zdravstvenim ustanovama iz članka 37. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju radi provođenja vrste i opsega zdravstvene zaštite utvrđenih u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, kao i kontrolu kvaliteta i troškova nastalih u pružanju ugovorene zdravstvene zaštite, vrši Federalni zavod osiguranja i reosiguranja sukladno odredbama Pravilnika o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora koji, na prijedlog federalnog ministra zdravstva donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Kontrola iz stavka 1. točke XI ove odluke, obuhvata i dio poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti iz stavka 1. ove točke.

Prijelazne i završne odredbe

XIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. lipnja 2002. godine.


V broj 693/01
30. studenoga 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.