Na temelju člana 82. stav 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O KRITERIJIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Opće odredbe

I

Ovom odlukom se saglasno odredbi člana 82. stav 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju, odredbama Odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/02), kao i posebnim propisima kojima se utvrđuju prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetni najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružiti osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i kriteriji i način korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni fond solidarnosti).

II

Kriteriji i način korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti temelje se na načelima:
- pravičnosti i jednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno osiguranim licima svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, saglasno kriterijima utvrđenim u ovoj odluci;
- strogo namjenskog korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti saglasno posebnim propisom kojim se utvrđuju prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetni najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odluka o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti);
- uravnoteženosti prihoda i rashoda federalnog fonda solidarnosti;
- kontrole poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti;
- javnosti rada i redovnog izvještavanja o stanju i poslovanju sredstvima federalnog fonda solidarnosti.

Korištenje sredstava federalnog fonda solidarnosti

III

Sredstva federalnog fonda solidarnosti koriste se za:
- plaćanje nadoknada zdravstvenim ustanovama s kojima je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) zaključio ugovor i koje su osiguranim licima pružile zdravstvenu zaštitu čija je vrsta i obim utvrđen u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
- za nabavku lijekova i medicinskih pomagala utvrđenih u odluci iz prethodne alineje.

IV

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja sa zdravstvenim ustanovama iz člana 37. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaključuje ugovore o pružanju vrste i obima zdravstvene zaštite utvrđenih u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti i vrši plaćanja u skladu sa Pravilnikom o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora koji, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

V

Nabavku i plaćanje lijekova i medicinskih pomagala iz tačke III, alineja druga ove odluke, Federalni zavod osiguranja i reosiguranja vrši na temelju oglašenog i provedenog tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Postupak oglašavanja i provođenja tendera iz stava 1. ove tačke vrši se u skladu sa odredbama Uredbe o postupku nabave robe, usluga i ustupanja radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98) i odluke o oglašavanju tendera.

Troškovi oglašavanja i provođenja tendera iz stava 1. ove tačke podmiruju se iz sredstava federalnog fonda solidarnosti.

Kriteriji za korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti

VI

Kriteriji za korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti su medicinski indicirane potrebe osiguranih lica koja se mogu zadovoljiti dijagnostičkim i terapeutskim postupcima, kao i drugim metodama određenim u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti.

Kriterij u korištenju sredstava federalnog fonda solidarnosti u Federaciji je obezbjeđivanje korištenja zdravstvene zaštite, na teret ovih sredstava, osiguranim liciama svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, srazmjerno broju stanovnika u svakom kantonu.


VII

Hemodijaliza se pruža osiguranim licima sa liste osiguranih lica koju za teritoriju Federacije utvrđuje Upravno vijeće Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja (u daljem tekstu: Upravni odbor) na osnovu lista utvrđenih od strane upravnih odbora kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Liste iz stava 1. utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu.

Izmjene i dopune lista iz stava 1. ove tačke vrše se na način i po postupku određenim za njihovo donošenje.

VIII

Ako je u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti predviđena mogućnost prelijevanja sredstava iz jednog u drugi utvrđeni program zdravstvene zaštite, to prelijevanje se vrši na osnovu odluke Upravnog odbora kojom će se utvrditi:
- razlozi za prelijevanje sredstava;
- iznos sredstava koji se iz jednog programa prelijeva u drugi;
- iznos sredstava u programu iz koga je izvršeno prelijevanje sredstava.

IX

Izuzetno od odredbe tačke VIII ove odluke, prelijevanju sredstava iz jednog utvrđenog programa u drugi, obavezno se pristupa ako je u pitanju hitan slučaj koji je nastupio u razdoblju kada je odgovarajući program za odnosnu kalendarsku godinu završen (pružena zdravstvena zaštita za utvrđen broj slučajeva u jednoj kalendarskoj godini).

Na način iz stava 1. ove tačke postupa se i u slučaju potrebe osiguranih lica za korištenjem hemodijalize i liječenja hemofilije.

X

Za osigurana lica kod kojih medicinski indicirana potreba, koja predstavlja osnov za korištenje zdravstvene zaštite na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti, nastupi u periodu kada je već pružena zdravstvena zaštita za broj slučajeva određen u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, a ne radi se o slučajevima iz tač. VIII i IX ove odluke, ili kada su već iskorištena sredstva ovog fonda osigurana za odnosnu kalendarsku godinu, u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi uvodi se lista čekanja na način utvrđen posebnim propisom kojim se regulira način ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kontrola odnosno revizija poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti

XI

Kontrola poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti, uključujući i nabavku lijekova i medicinskih pomagala putem tendera, vrši se tokom cijele poslovne godine i to putem:
- interne stručne kontrole u ekonomsko-finansijskoj, medicinskoj i pravnoj oblasti;
- podnošenja izvještaja u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
- izvještavanja javnosti o stanju i poslovanju federalnog fonda solidarnosti.

Pored kontrole iz stava 1. ove tačke, revizija poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti vrši se i na način određen za reviziju poslovanja svih federalnih institucija, a u skladu sa Zakona o reviziji Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99).

XII

Kontrolu izvršenja ugovora koje je Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključio sa zdravstvenim ustanovama iz člana 37. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju radi provođenja vrste i obima zdravstvene zaštite utvrđenih u Odluci o utvrđivanju prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, kao i kontrolu kvaliteta i troškova nastalih u pružanju ugovorene zdravstvene zaštite, vrši Federalni zavod osiguranja i reosiguranja u skladu sa odredbama Pravilnika o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora koji, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Kontrola iz stava 1. tačke XI ove odluke, obuhvata i dio poslovanja sredstvima federalnog fonda solidarnosti iz stava 1. ove tačke.

Prijelazne i završne odredbe

XIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1.juna 2002. godine.


V broj 693/01
30. novembra 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.