Na temelju članka 32. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 17. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU NA IME TROŠKOVA LIJEČENJA

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 6.200 KM Zajedničkim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na ime troškova liječenja operativnog zahvata gosp. Ahmeda Smajića.


II

Sredstva iz točke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Tekuća pričuva Vlade Federacije" iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.

III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Zajedničke službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine , svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 194/02
13. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.