Na temelju članka 7. stavak 1. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) i točke III u svezi sa točkom II Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/99 i 52/00), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CIJENE PRIRODNOG PLINA

I

Daje se suglasnost na cijenu prirodnog plina:
Cijena prirodnog plina za distributivna gospodarska društva i javna poduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 350,00 KM/1000Sm3 (0,35 KM/Sm3).

II

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/00).

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1.3.2002. godine..


V broj 188/02
13. svibnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.