Na temelju članka 31. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 28. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O FINANCIJSKOJ POTPORI ZA DOVRŠETAK IZGRADNJE STANOVA ZA RATNE VOJNE INVALIDE I OBITELJI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA U OPĆINAMA ORAŠJE, LIVNO, TOMISLAVGRAD I MOSTAR


I

Odobrava se financijska potpora za dovršetak izgradnje stanova za ratne vojne invalide i obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata u općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar u ukupnom iznosu od 2.352.560,00 KM (slovima: dvamilionatristopedesetdvijetisućpetstošezdesetKM).


II

Sredstva iz prethodne točke isplatiti će Federalno ministarstvo za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice sa pozicije "Transferi za raseljene i izbjegle osobe", predviđene u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu i to sukcesivno sukladno sa prilivom sredstava kako slijedi:
- Iznos od 1.017.029,00 (slovima: milionsedamnaesttisućadvadesetdevetKM) na žiro račun izvođača radova na objektu SP-21 u Orašju građevinskoj tvrtki "KONS" iz Ljubuškoga broj: 3381602200364094 otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d.-poslovnica Ljubuški.
- Iznos od 750.000,00 KM (slovima; sedamstopedesettisućaKM) na žiro račun riznice Kantona 10 u Livnu broj: 3401102011814810, otvoren kod LT komercijalne banke Livno.
- Iznos od 585.531,00KM (slovima: petstoosamdesetpettisućapetstotridesetjedna
KM) na žiro račun izvođača radova na stambenom objektu JOT-30 u Mostaru,
JP "URBING" iz Mostara, broj : 3381002200720211, otvoren kod Zagrebačke
banke d.d. Mostar.

III


O realizaciji ove odluke starat će se: Federalno ministarstvo za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 168/2002
8. travnja 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.