Na osnovu člana 31. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 28. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O FINANSIJSKOJ POMOĆI ZA ZAVRŠETAK IZGRADNJE STANOVA ZA RATNE VOJNE INVALIDE I PORODICE POGINULIH I NESTALIH BORACA IZ ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA U OPĆINAMA ORAŠJE, LIVNO, TOMISLAVGRAD I MOSTAR


I

Odobrava se finansijska pomoć za završetak izgradnje stanova za ratne vojne invalide i porodice poginulih i nestalih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata u općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar u ukupnom iznosu od 2.352.560,00 KM (slovima: dvamilionatristopedesetdvijehiljadepetstošezdesetKM).


II

Sredstva iz prethodne tačke isplatiti će Federalno ministarstvo za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa pozicije "Transferi za raseljena i izbjegla lica", predviđena u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu i to sukcesivno u skladu sa prilivom sredstava kako slijedi:

- Iznos od 1.017.029,00 (slovima: milionsedamnaesthiljadadvadesetdevetKM) na žiro račun izvođača radova na objektu SP-21 u Orašju građevinskoj firmi "KONS" iz Ljubuškoga broj: 3381602200364094 otvoren kod Zagrebačke banke BH d.d.-filijala Ljubuški.
- Iznos od 750.000,00 KM (slovima; sedamstopedesethiljadaKM) na žiro račun riznice Kantona 10 u Livnu broj: 3401102011814810, otvoren kod LT komercijalne banke Livno.
- Iznos od 585.531,00KM (slovima: petstoosamdesetpethiljadapetstotridesetjedna
KM) na žiro račun izvođača radova na stambenom objektu JOT-30 u Mostaru,
JP "URBING" iz Mostara, broj : 3381002200720211, otvoren kod Zagrebačke
banke d.d. Mostar.

III


O realizaciji ove odluke starat će se: Federalno ministarstvo za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice; Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.


IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 168/2002
8. aprila 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.