Na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O RASPOREDU SREDSTAVA ZA EKSHUMACIJE NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

Iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu, odobravaju se sredstva za ekshumacije u iznosu od 1.400.000,00 KM i to:
1. Kantonalni sud Tuzla 350.000,00 KM
2. Kantonalni sud Bihać 400.000,00 KM
3. Kantonalni sud Sarajevo 300.000,00 KM
4. Kantonalni sud Mostar 90.000,00 KM
5. Kantonalni sud Odžak 80.000,00 KM
6. Kantonalni sud Goražde 60.000,00 KM
7. Kantonalni sud Zenica 85.000,00 KM
8. Kantonalni sud Travnik 35.000,00 KM
9. Kantonalni sud Livno 5.000,00 KM

II

Sredstva iz točke I ove odluke utrošit će se za sudske troškove navedenih sudova prema Zakonu o kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99, 15/99, 23/99 i 29/00) za prikupljanje dokaza o učinjenim kaznenim djelima protiv čovječnosti i međunarodnog prava Glave XVI Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99, 15/99, 23/99 i 22/00) i kaznenim djelima definiranim u Statutu Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu putem provođenja ekshumacija, te po potrebi za troškove sahrane žrtava.

III

Sudovi iz točke I ove odluke dužni su o utrošku sredstava za ekshumacije izvijestiti Federalno ministarstvo pravde i Federalnu komisiju za nestale osobe, u roku od osam dana od dana izvršenog plaćanja.

IV

Sredstva iz točke I ove odluke isplatit će se na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu s pozicije transfer (grant) za ekshumacije.

V

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo financija.

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 172/02
21. ožujka 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.