Na temelju članka 30. i 32. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/2002.), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJUMIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKR, KULTURE U ŠPORTA

I

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa utvrđenih u razdjelu 21. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), kako slijedi:


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

1. Transfer za obrazovanje od značaja za Federaciju

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Reforma obrazovnog sustava u BiH i F BiH

Usklađivanje obrazovnog sustava FBiH sa europskim obrazovnim sustavima i zajedničkim strategijama na razini BiH

Članovi Odbora za provedbu strategije (sačinjavaju ga predstavnici županijskih ministarstava i pedagoške službe)

100.000,00

Usklađivanje i unapređivanje obrazovnog zakonodavstva na temelju modernizacije i unapređivanja obrazovnog sustava u FBiH

Stručni timovi i pojedinci angažirani na izradi novih okvirnih propisa i standarda u obrazovanju

Reforma srednjeg stručnog obrazovanja – izrada novih nastavnih planova i programa za 10 zanimanja, obuka nastavnika i izrada normativa

Stručni timovi koji će raditi na novim nastavnim programima; stručne škole koje provode nove oblike rada u cilju modernizacije i reforme stručnog obrazovanja; organizatorima stručnih seminara navedenih škola

Reforma osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja

 Stručni timovi i pojedinci koji će biti angažirani na izradi novih programa i standarda u obrazovanju

 

           Kriterij za dodjelu sredstava je učešće u radu stručnog tima na temelju odluke nadležnog organa o        

           formiranju stručnih tijela. Stručna tijela se formiraju od istaknutih stručnih i znanstvenih djelatnika,

           predstavnika stručnih službi županija, uposleni u predškolskim, osnovnim i srednjim školama i na

           visokoškolskim ustanovama, po preporuci nadležnog ministarstva.

 

2.

Poboljšanju uvjeta života i rada studenata

 

Poboljšanje uvjeta života u studentskim domovima i centrima

 

Studentski domovi i studentski centri

1.000.000,00

Podrška talentiranim studentima

 

Studenti izabrani na temelju javnih glasila, prema utvrđenim kriterijima

 

 

Pomoć u nabavci stručne literature i opreme– prošireni studentski standard

 

Sveučilišta i druge visokoškolske ustanove

 

           Financijska podrška davat će se studentskim domovima na temelju javnog natječaja u kojem će biti

           precizno određeni uvjeti davanja financijske pomoći (struktura studenata u studentskim centrima

           i domovima, cijena smještaja i ishrane, uvjeti za organiziranje slobodnih aktivnosti, mogućnost

           korištenja  informaciono-komunikacionih uređaja – prošireni studentski studenti).

 

           Financijska podrška talentiranim studentima i davat će se na temelju javnog natječaja s

           utvrđenim propozicijama: opći uspjeh, učešće na županijskim i entitetskim i međudržavnim natjecanjima,

           učešće u međudržavnim projektima od značaja za unapređenje i razvoj pojedinih znanstvenih oblasti, i dr..

           Financijska pomoć za nabavku stručne literature i opreme odobravat će se knjižnicama visokoškolskih

           ustanova te studentskim centrima, na temelju javno raspisanog natječaja – prema utvrđenim

           posebnim kriterijima: broj korisnika, način i mogućnost korištenja stručne literature, prostorima i uvjeti rada

           i dr..

 

3.

Poboljšanje uvjeta rada osnovnih i srednjih škola

Financijska podrška školama – interventne mjere

Osnovne i srednje škole

250.000,00

 

Financijska podrška školama u vidu interventne mjere, dodjeljivat će se na temelju prioritetne liste čiji su osnovni elementi: obezbjeđenje odvijanja nastavnog procesa; sanacija vitalnih funkcija školskog objekta; pomoć u obezbjeđenju sredstava za prijevoz džaka i dr.

 

 

4.

Stimuliranje darovitih i talentiranih džaka

Podrške džacima za učešće na natjecanjima na federalnom, državnom i međudržavnoj razini

Udruženja, osnovne i srednje škole, timovi i pojedinci (džaci i nastavnici – vođe timova)

50.000,00

 

           Financijska podrška davat će se stručnim udruženjima koja vrše pripreme i organiziraju međuentitetska i

           državna natjecanja džaka osnovnih i srednjih škola, školama čiji džaci učestvuju na natjecanjima kao i

           džacima na ime troškova učešća na natjecanjima ili novčanih nagrada, ako je pokrovitelj natjecanja F BiH.

 

 

 

5.

Uvođenje inovacija i novih metoda rada u nastavi osnovnih i srednjih škola

Uvođenje novih oblika rada, projekata  i stručnih seminara

 

Osnovne i srednje škole, odobreni projekti za koje je dato pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva

100.000,00

 

           Financijska podrška davat će se osnovnim i srednjim školama, na temelju javnog natječaja, prema posebnim

           kriterijima: učešće na stručnim seminarima od značaja za unapređenje nastavnog procesa, nabavka oglednih

           nastavnih sredstava i drugog priručnog materijala, organiziranje susreta prijateljstva sa školama koje uvode

           nove oblike rada i promoviraju humane korelativne odnose – džak – nastavnik i dr.

 

U K U P N O:

1.500.000,00

 

 

2.      Transfer za kulturu od značaja za Federaciju

 

 

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Međugradska i međunarodna suradnja

Financijska podrška razvijanju međugradske i međunarodne kulturne suradnje u FBiH, BiH i sa susjednim zemljama putem glazbenih, književnih, likovnih, kazališnih i drugih gostovanja

Udruženja, kazališta, galerije, muzeji i dr.

300.000,00

         

           Osnovni kriterij za dodjelu sredstava po ovom osnovu je bosanskohercegovački i internacionalni značaj

           programa i projekata u čijem financiranju učestvuje.

 

2.

Internacionalni projekti

Financijska podrška  za nastavak i razvoj tradicionalnih manifestacija koje imaju dugogodišnji kontinuitet i značaj

MESS, ARS AEVI, Sarajevska zima i dr.

300.000,00

          

           Osnovni kriterij za financijsku podršku internacionalnim projektima i programima je njihova tradicija,

           značaj i kvalitete koji su do sada tijekom godina potvrdili.

 

3.

Stimuliranje kulturnih institucija i manifestacija

Financijska podrška i pomoć institucijama i menifestacijama koje su dokazale svoju opravdanost i vrijednost

Institucije i organizatori manifestacija u FBiH

350.000,00

 

           Kriterij za financiranje programa u Federaciji je u prvom redu održavanje djelatnosti na dostignutoj razini,

           bosanskohercegovački karakter programa i stimulisanje programa u kulturi koji doprinose jačanju

           tolerancije, pomirenja i suživota.

 

4.

Stimuliranje likovnih djelatnosti

Financijska podrška likovnim djelatnostima; za organiziranje likovnih izložbi; tiskanje kataloga; održavanje likovnih kolonija i sl.

Galerije i izložbeni prostori u F BiH

200.000,00

          

           Osnovni kriterij za podršku likovnim djelatnostima je afirmacija mladih autora i prezentovanje već

           afirmisanih likovnih stvaralaca, kao i pomoć u održavanju tradicionalnih likovnih izložbi.

 

5.

Stimuliranje razvoja knjižnica

Financijska podrška knjižnicama za unapređivanje rada  i knjižničarima  za  osposobljevanje i usavršavanje u radu

 

Knjižnice i Udruženja knjižničara u FBiH

50.000,00

 

           Osnovni kriterij za podršku knjižničarima je moderniziranje i stručno osposobljavanje knjižničara u cilju

           afirmacije knjige i osnovno upoznavanje sa elektronskim nakladništvom i internetom, kako bi svojim

           korisnicima mogli da daju osnovne upute u korištenju ovih, novih medija.

 

6.

Otkup knjiga glazbenih i video zapisa

Pomoć knjižnicama i školama darovanjem knjiga  značajnim (i novim) za kulturu i povijesti BiH

Knjižnice i škole u FBiH

200.000,00

 

           S obzirom da je knjiga ono što spada u domen elementarne kulture i od koje polazi sva dalja nadgradnja u

           ovoj oblasti, cilj i osnovni kriterij za otkup knjiga je pored popunjavanja nedostajućeg knjižnog fonda po

           školama i knjižnicama i plasman literature koja kod čitalaca treba da razvija smisao i poticaj za suživotom,

           svakom vrstom tolerancije, kao i da dopuni znanje o povijesti i kulturi Bosne i Hercegovine i šire.

 

7.

Stimuliranje rada udruženja u oblasti kulture

Financijska podrška za realiziranje programa udruženja u oblasti kulture

Preporod, Napredak, Prosvjeta i dr.

100.000,00

        

           Sva registrirana udruženja financiraju se direktno iz Proračuna Federacije. Iz ove financijske stavke pruža se

           financijska podrška u realizaciji njihovih kulturnih programa koji imaju širi značaj.

 

8.

Muzejske djelatnosti

Financijska podrška za organiziranje značajnih muzejskih izložbi i postavki

Muzeji i postavke u FBiH

100.000,00

 

 

           S obzirom da je Bosna i Hercegovina svojim kontinuitetom postojanja izvor muzejske građe, finansijskom

           podrškom institucijama koje se bave ovom djelatnošću podržavaće se izlaganje i postavljanje izložbi i

           zbirki koje afirmišu našu zemlju i svo kulturno-povijesno bogatstvo koje ona posjeduje.

 

9.

Kazališna djelatnosti

Financijska podrška za postavljanje kazališnih premijera i obnavljanje prigodnih predstava povodom obilježavanja značajnih datuma i jubileja

Kazališta u FBiH

100.000,00

 

           Finansijskom podrškom kazališnoj djelatnosti podržavaće se svi oni programi koji predstavljaju već

           verifikovanu vrijednost, kao i nov i eksperimentalni projekti koji je unapređuju.

 

10.

Glazbene djelatnosti

Financijska podrška glazbenim festivalima, ansamblima i izvođačima

Glazbeni festivali i ansambli u FBiH

100.000,00

 

           Materijalna podrška glazbenim djelatnostima odnosit će se na razne vrste programa, počev od onih koji

           imaju  takmičarski karakter do raznih gostovanja i festivala bilo u Bosni i Hercegovini ili van nje.

 

11.

Vijeće Europe

Učešće u radu Vijeća Europe, troškovi putovanja i boravka naših predstavnika

Pojedinci i istaknuti predstavnici FBiH u Vijeću Europe

50.000,00

 

           Prijemom Bosne i Hercegovine u Vijeće Europe utvrđene su i njene obaveze u oblasti kulture. Financijskom

           podrškom obezbijedit će se prisustvo predstavnika F BiH na raznim sesijama, kao i obveze Federacije, kada

           je u ulozi domaćina raznih simpozijuma i sjednica.

 

12.

Zaštita kulturno-povijesne baštine

Financijska podrška inicijalnim sredstvima za izradu projektne dokumentacije i financiranje manjih zahvata za zaštitu

Zavodi za zaštitu i nosioci poslova na zaštite

200.000,00

 

           Finansijskom podrškom zaštiti kulturno-povijesno naslijeđe, stimulirat će se jedna od najvažnijih oblasti u

           kulturi, bilo da se radi o izradi projektne dokumentacije za restauraciju spomenika ili kroz manje iznose

           koji se direktno odnose na radove na sanaciji spomeničke građe ili pokretnih spomenika kulture.

 

13.

Nepredviđene potrebe

Financijska pomoć za akcije i manifestacije od značaja za kulturu u FBiH, te postignute uspjehe institucija i pojedinaca

Institucije kulture i pojedinci

50.000,00

 

           Ova sredstva se odnose na financijsku pomoć za one programe i projekte koji nisu planirani i predviđeni

           ovim planom, a ocijeni se da su vrijedni financijske podrške i pomoći, po odgovarajućim kriterijima

           raspodjele sredstava transfera za kulturu od značaja za Federaciju.

 

U K U P N O:

2.100.000,00

 

           

 3. Transfer za šport od značaja za Federaciju

 

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Priprema i učešće športista na Zimskim olimpijskim igrama ZOI ' 2002. u SAD

Kvalitetna priprema olimpijskih kandidata za ZOI i afirmacija športa BiH

Olimpijski komitet i športski savezi zimskih športova

60.000,00

 

           Kriterij za dodjelu financijske pomoći po ovoj stavci je odluka Olimpijskog komiteta o utvrđivanju

           potencijalnih i evidentnih olimpijskih kandidata i plan učešća športista na ZOI 2000.

 

2.

Pomoć institucijama za podršku športu

Podrška programima za razvoj masovnog i kvalitetnog športa

Zavod za fizičku kulturu i Zavod za sportsku medicinu

80.000,00

          

           Financijska podrška institucijama za podršku športu koje djeluje u FBiH je pomoć nastojanjima da se izrade

           naučno i stručno verificirani programi razvoja masovnog i kvalitetnog športa. Zavod za fizičku kulturu i

           Zavod za sportsku medicinu su jedine znanstvene i stručne institucije kojima je osnovni zadatak izrada

           stručnih programa i provjera njihove realizacije kako u školama tako i športskim kolektivima.

 

3.

Podrška školskom i omladinskom športu BiH

Nabavka športske opreme i stručne literature, organiziranje športskih škola za džake i omladince, edukacija pedagoga tjelesnog odgoja i trenera omladinskih pogona

Škole, klubovi i športski savezi, realizatori programa edukacije i trenažnog procesa za mlade kategorije

120.000,00

 

Kako osnovu razvoja šorta jedne zemlje čine školski i omladinski šport to je neophodno podržati programe (stručno i znanstveno verificirane) razvoja školskog i omladinskog športa u FBiH. To je osnova poboljšanja zdravlja i tjelesne  spremnosti omladine i baza za vrhunska športska dostignuća.

 

4.

Financijska podrška aktivnosti športskih asocijacija FBiH

Podrška programima športskih asocijacija u svrhu omasovljenja i podizanja kvaliteta športa u FBiH

Športske asocijacije

100.000,00

 

Športske asocijacije s koordinatori i realizatori najvećeg dijela športskih programa. Podrška njihovim programima ima za cilj omasovljenju športa i podizanje razine kvalitete kako bi šport što uspješnije prezentirao našu zemlju na međunarodnim takmičenjima i doprinjeo.

 

5.

Pomoć reprezentativnim selekcijama

Pomoć u pripremi i organiziranju mečeva reprezentativnih selekcija u svrhu obezbjeđenja afirmacije i dostojnog prezentiranja BiH

Športske asocijacije

230.000,00

 

Osnovni kriterij za pomoć u pripremi i organiziranju mećava reprezentativnih selekcija jeste nivo kvalitete i stručna procjena ostvarivanja mogućeg rezultata koji će doprinijeti afirmaciji bh. športa. Stručno mišljenje, uz Zavod za fizičku kulturu i Olimpijski komitet davat će Komisija za vrhunski šport.

 

6.

Podrška asocijacijama športa invalidskih lica

Podrška radu asocijacija i realizaciji programa resocijalizacije invalidnih lica i natjecateljskih programa

Asocijacije športa invalidnih lica

70.000,00

 

           Kriteriji za dodjelu sredstava asocijama športa invalidnih lica biće programi za uključivanje što većeg broja

           invalidnih lica u športske aktivnosti sa ciljem resocijalizacije i uključivanja u normalan život putem

           športskih aktivnosti kao i dostignuti nivo športskog kvaliteta.

 

7.

Atletsko prvenstvo džaka osnovnih i srednjih škola FBiH

Podrška tradicionalnoj manifestaciji koju ministarstvo organizira u suradnji sa Atletskim savezom u svrhu populariziranja atletike i športa u cjelini

Atletski savez i Organizacioni odbor prvenstva

30.000,00

 

Federalno ministarstvo je suorganizator i pokrovitelj tradicionalnog Atletskog prvenstva džaka osnovnih i srednjih škola FBiH, manifestacije koja ima za cilj afirmaciju atletike kao bazičnog športa i većeg uključivanja mladih u športske aktivnosti.

 

8.

Program praćenja fizičke spremnosti školske omladine EUROFIT – Europskog programa

Redovita realizacija programa testiranja, mjerenja, obrade podataka i nabavka mjernih instrumenata u svrhu praćenja fizičke spremnosti školske omladine

Zavod za fizičku kulturu, Fakultet za fizičku kulturu

60.000,00

 

U našoj zemlji je pokrenuta aktivnost realizacije EUROFIT-a Europskog programa praćenja tjelesne spremnosti školske omladine, programa koji ima za cilj redovito praćenje i testiranje tjelesne spremnosti školske omladine sa ciljem identificiranja stanja i kvalitete programiranja nastave tjelesnog odgoja i trenažnog procesa sa mladim kategorijama.

 

9.

Organiziranje športskih manifestacija u FBiH

Podrška organiziranju velikih športskih manifestacija u cilju afirmacije športskog stvaralaštva

Športski klubovi, asocijacije i organizatori manifestacija

180.000,00

 

Financijska podrška u ovoj stavci odnosi se na pomoć u organiziranju tradicionalnih športskih manifestacija u Federaciji koje doprinose afirmaciji populariziranju športa. Prilikom dodjele sredstava vodit će se računa o teritorijalnoj zastupljenosti i značaju samog natjecanja.

 

10.

Međunarodni tradicionalni velemajstorski šahovski superturnir «Bosna 2002.»

Podrška jednoj od najstarijih športskih manifestacija koja se organizira kod nas (ove godine 32. put po redu)

Šahovski klub «Bosna»

40.000,00

 

           Tradicionalni velemajstorski šahovski superturnir jedna je od najstarijih i najznačajnijih športskih

           manifestacija koja se organizira u našoj zemlji. Ove godine svoje učešće na 32. superturniru potvrdili su

           najpoznatiji šahisti svijeta. Organizacija ove manifestacije uveliko doprinosi afirmaciji športa i ugledu

           naše zemlje kao dobrog organizatora ne samo u sferi športa.

 

11.

Učešće športista invalidnih lica  na Paraolimpijskim igrama i međunarodnim kupovima Europe

Podrška međunarodnim programima, asocijacija i klubova invalidnog športa

Paraolimpijski komitet, asocijacije i klubovi

70.000,00

 

           Kriteriji za financijsku podršku športistima invalidima koji učestvuju na međunarodnim natjecanjima biće

           ostvareni dosadašnji rezultati i mogućnost dostojnog prezentovanja dostignutog visokog športskog kvaliteta

           koje imaju naši športisti. Ocjenu rezultata daje Paraolimpijski komitet i Savez za sport i rekreaciju invalida.

 

12.

Kotizacije športskih asocijacija u mađunarodnim športskim asocijacijama

Pomoć športskim asocijacijama u izmirenju redovitih obveza prema međunarodnim športskim asocijacijama

Športske asocijacije

50.000,00

 

Veliki broj športskih asocijacija je član međunarodnihšportskih asocijacija i za to članstvo je potrebna svake

godine uplata kotizacije. Članstvo u međunarodnim športskim asocijacijama omogućuje našim klubovima i reprezentacijama učešće na međunarodnim natjecanjima.

 

13.

Nakladnička djelatnost u športu i nabavka stručne literature

Pomoć nakladničkim u športu i nabavci športske literature

Institucije i asocijacije športa

30.000,00

 

Financijska potpora po ovoj stavci odnosi se na izdavanje, tiskanje i nabavku teorijske literature bez koje nema ni praktičnog rada, odnosno poboljšanja djelatnosti i njenog podizanja na viši i kvalitetniji nivo.

 

14.

Strategija razvoja športa u FBiH i elaborat o stanju i organiziranju športskih objekata u FBiH

Realiziranje programu rada za 2002. godinu

Zavod za fizičku kulturu i institucije športa

60.000,00

 

U ovoj godini programom je planirana izrada strategije razvoja športa u FBiH i eleborata o stanju i organiziranju športskih objekata kao osnove za izradu dugoročnog programa razvoja športa u FBiH.

 

15.

Aktivnost Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta

Podrška funkcioniranju krovnih športskih asocijacija

Olimpijski i Paraolimpijski komitet

60.000,00

 

Najznačajnije športske asocijacije kod nas su Olimpijski komitet i Paraolimpijski komitet (invalidni šport). Financijska pomoć ovim asocijacijama odnosi se na materijalnu potporu u izvršavanju njihovih programa koji su izuzetno značajni za razvoj športa u nas.

 

16.

Učešće klubskih prvaka BiH iz FBiH u kupovima šampiona i međunarodnim kupovima

Podrška učešću športista na velikim međunarodnim športskim natjecanjima

Športski klubovi, pobjednici ligaških natjecanja

140.000,00

 

Razina športske kvalitete klubova iz FBiH obezbijedit će zasigurno, osvajanje i određeno broja titula prvaka države što stvara pretpostavke za učešće u najznačajnijim klubskim natjecanjima kao što su kupovi šampiona i kupovi međunarodnih športskih asocijacija. Učešće u ovim natjecanjima je najbolji vid afirmacije vrhunskog športa naše zemlje a iziskuje znatna materijalna sredstva. Kriteriji za dodjelu sredstava su očekivani rezultati i mišljenje komisije za vrhunski šport.

 

17.

Kandidatura grada Sarajeva za Zimske olimpijske igre SARAJEVO 2010

Učešće u realizaciji projekta kandidature za ZOI 2010

Gradsko vijeće

100.000,00

 

           Osnovni kriterij za financijsku potporu po ovoj stavci je želja da se da doprinos što kvalitetnijem prezentiranju i organiziranju kandidature grada Sarajeva za ZOI 2010., a financiraće se oni programi koji se usuglase sa gradom Sarajevom i Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine.

 

18.

Projekt «Orijentacija, usmjeravanje, odabir i trening talentiranih športaša»

Podrška realizaciji znanstvenog projekta u svrhu podizanja razine kvalitete športa u FBiH

Institucije za podršku športu i Fakultet za fizičku kulturu

30.000,00

 

Financijska podrška po ovoj stavci odnosi se isključivo na potporu u izradi multidisciplinarnog znanstvenog projekta koji treba da posluži kao osnova trenerima u pripremi vrhunskih športista za vrhunske rezultate (počev od načina selekcioniranja, programiranja trenažnog procesa i njegove kontrole).

 

19.

Projektiranje, izgradnja i opremanje športskih objekata

Podrška stvaranju uvjeta za realiziranje programa masovnog i kvalitetnog športa

Institucije za podršku športa i klubovi

200.000,00

 

           Bez financijske podrške projektovanju, izgradnji, rekonstrukciji i opremanju športskih objekata kao osnovne

           pretpostavke za razvoj športa, nema ni samog športa. U tom smislu podržavat će se svi programi ove vrste

           koji će uz minimum ulaganja stvarati pretpostavku za razvoj športa uopće. Posebna pažnja posvetiće se

           regijama koje nemaju ni minimalne uvjete za razvoj športa.

 

20.

Projekti «Zaštita od mina kroz športske aktivnosti» i «Športom protiv droge»

Podrška dugoročnim programima koji se realiziraju uz pomoć UNICEF-a, IOM-a i športskih klubova

Realizatori projekta

50.000,00

 

           Ovo je podržavanje dugoročnih projekata koji se realiziraju uz pomoć međunarodnih organizacija i koje

           pored športskog imaju društveni i vaspitni značaj. Naime, i najmanja ulaganja u ove projekte pored

           materijalne donose ogromnu dobit društvu u mnogim aspektima.

 

21.

Pomoć evidentnim i potencijalnim olimpijskim kandidatima

Podrška pripremi najboljih športista iz FBiH kandidata za najznačajnije svjetsko športsko takmičenje

Športske asocijacije i klubovi

70.000,00

 

           Ovdje se radi o financijskom podržavanju evidentnih i potencijalnih olimpijskih kandidata koje će utvrditi

           športske asocijacije i verificirati Olimpijski komitet. Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za blagovremeni

           kvalitetni trenažni proces koji će stvoriti preduvjete za ispunjavanje olimpijskih normi kako za ljetne tako

           i za zimske olimpijske igre.

 

22.

Učešće u radu Komiteta za šport Savjeta Europe i međunarodnim športskim kongresima i simpozijumima

Podrška učešću predstavnika FBiH u radu Komiteta za šport i međunarodnih športskih kupova

Članovi komiteta i učesnici Kongresa

20.000,00

 

           Financijska podrška po ovoj stavci odnosi se na učešće i predstavljanje naše zemlje u svim asocijacijama

           športa pri Vijeću Europe koja je redovita obveza naše zemlje u oblasti športa.

 

23.

Dugoročni projekti u športu

Podrška realizaciji ovogodišnjeg dijela dugoročnih projekata u športu FBiH (projekt mladih plivača, atletičari, borilački športovi)

Športske asocijacije i klubovi

50.000,00

 

           U Federaciji je u tijeku realizacije dugoročnih projekata koji imaju za cilj postizanje što kvalitetnijih

           športskih rezultata. Projekte su uradile športske asocijacije uz pomoć institucija za podršku športu i oni su

           znanstveno verificirani i redovito praćeni od strane stručnjaka.

 

24.

Organiziranje državnih prvenstava

Podrška klubovima i asocijacijama u organiziranju prvenstava

Klubovi i športske asocijacije

70.000,00

 

           Financijska podrška organiziranju  državnih prvenstava u oblasti športa je redovita godišnja programska

           aktivnost i odnosi se na materijalnu pomoć asocijacijama i klubovima u cilju što masovnijeg i kvalitetnijeg

           održavanja državnih prvenstava.

 

25.

Razvoj bazičnih i zimskih športova

Podrška razvoja bazičnih športova kao osnove razvoja športa u cjelini i zimskih športova

Klubovi i športske organizacije

30.000,00

 

           Paralelno sa aktivnostima vezanim za dobivanje zimskih olimpijskih igara pokrenute su i aktivnosti za razvoj

           bazičnih športova, prvenstveno zimskih športova, za koje postoje izvanredni prirodni i drugi uvjeti.

 

 

U K U P N O:

2.000.000,00

 

 

4. Transfer za znanost od značaja za Federaciju

 

 

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Znanstvenoistraživački projekti po natječaju iz 2001. god.

Financiranje projekata  izabranih po natječaju

Znanstvenoistraživačka institucija – učesnici u projektu

1.054.853,00

         

           Kriterijumi objavljeni u natječaju iz 2001. godine u dnevnim listovima «Avaz» i «Oslobođenje»,

           10.10.2001..

 

2.

Znanstvenoistraživački rad na izradi magistarskih i doktorskih radova

Financijska podrška doktorantima

Lično doktoranti

227.000,00

Financijska podrška magistrantima

Lično magistranti

 

A)    Odobrena financijska podrška kandidatima za izradu magistarskih radova i doktorskih disertacija po kriterijumima natječaja iz 2001. godine, objavljenog u dnevnom listu «Avaz» 16.11.2001. godine i dnevnom listu «Oslobođenje», 15.11.2001. godine

 

           B) Financijska podrška po zahtjevima kandidata u 2002. godini i prigovorima po natječaju iz 2001. godine.

                 1. Financijska podrška se odobrava za tehničku obradu doktorskih disertacija na temelju:

-       potvrde sveučilišta da je kandidatu odobren rad,

-       najmanje dva publikovana rada

 

               2. Financijska podrška se odobrava za tehničku obradu magistarskog rada na temelju:

-       potvrde sveučilišta da je kandidatu odobren rad,

-       potvrde da su položeni svi ispiti,

-       potvrde sveučilišta o prosjeku ocjena koji ne može biti manji od 8,5 (prednost imaju kandidati sa

     većim prosjekom ocjena).

 

3.

Strategija znanosti u Federaciji

Bosne i Hercegovine

Financiranje izrade modela financiranja znanosti

Stručni tim putem Federalnog ministarstva

25.000,00

        

           Po osnovu Ugovora zaključenog sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine broj:

           04-39-7004/01. od 12.11.2001.g.

 

4.

Izrada normativa u oblasti znanstvenoistraživačkog rada

Financiranje izrade normative

Stručni tim putem Federalnog ministarstva

10.000,00

         

           Izrada normativa koji se odnose na oblast nauke a na temelju Zakona o nauci i znanstvenoistraživačkom radu

           (postupak donošenja zakona je u toku).

 

5.

Stimuliranje znanstvenog napredovanja mladih istraživača i znanstvenog podmlatka

Financijska podrška za učestvovanje u međunarodnim znanstvenim projektima i za troškove školarine postdiplomskog i doktorskog studija

Znanstvenoistraživačke institucije od značaja za Federaciju

90.000,00

 

A)   Za znanstvenoistraživačke ili istraživačko-razvojne institucije od značaja za Federaciju:

-          zahtjev institucije za mladog istraživača koji učestvuje u međunarodnom znanstvenom projektu

-          i dokaz da je uključen u projekt.

 

B)  Za školarinu na visokoškolskim institucijama:

          potvrda o upisu na postdiplomski ili doktorski studij i

-          potvrda sveučilišta o prosjeku ocjena (prednost imaju kandidati sa većim prosjekom ocjena, a prosjek treba da bude veći od 8,5).

 

6.

Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom

Uključivanje znanstvenih radnika iz FBiH u izradu znanstvenih projekata u R Sloveniji i iz Slovenije u FBiH

Istraživačima putem institucija odnosno organizacija

100.000,00

         

           Na temelju natječaja objavljenog u dnevnom listu «Avaz» i «Oslobođenje» 05.09.2001. i potpisanog

            Protokola trećeg zasjedanja Zajedničkog odbora za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike   

            Slovenije i Bosne i Hercegovine (održanog 05. i 06.02.2002.)

 

7.

Aktivnosti WUS-a i SUS-a

Financijska podrška i pomoć aktivnostima WUS-a i SUS-a

Institucijama WUS i SUS

50.000,00

         

           Uspostavljanje što bolje međunarodne suradnje i povezivanje svih visokoškolskih institucija u Bosni i

           Hercegovini (u okviru Projekta «SUS BiH u sistemu razvoja visokoškolskog obrazovanja u Bosni i

           Hercegovini»)

 

8.

Stimuliranje rada znanstvenoistraživačkih institucija od značaja za BiH

Financijska podrška za razvoj znanosti  u F BiH

Organizacije ANUBiH i ostali

50.000,00

        

           - Podizanje nivoa znanstvenoistraživačkog rada,

           - osposobljavanje kadra za znanstvenoistraživački rad,

           - usavršavanje znanstvenih djelatnika,

   - omogućavanje pristupa znanstvenim bazama podataka,

 

9.

Nabavke prioritetne opreme za znanstvenoistraživački rad u znanstvenoistraživačkim institucijama i istraživačko-razvojnim institucijama

Financijska pomoć za nabavku prioritetne opreme

Znanstvenoistraživačke institucije i znanstvenoistraživački instituti

100.000,00

        

           - Prioritetnost opreme,

           - potreba za drugom znanstvenoistraživačkom infrastrukturom, otkup znanstvene i stručne literature (novija i

             aktualna literatura) neophodna za ostvarivanje prihvaćenih programa

 

 

10.

Stimuliranje boravaka u inozemstvu u funkciji učešća u znanstvenoistraživačkim projektima i znanstvenim skupovima

Financijska podrška: studijskih boravaka; istraživačkih specijalizacija;  učešća na međunarodnim znanstvenim kongresima i simpozijumima

Pojedinci učesnici u programu putem institucija

133.147,00

 

A)    Za učeće pojedinaca u istraživačkim projektima (kraći studijski boravci i specijalizacije):

-     zahtjevi institucije odnosno organizacije sa područja Federacije BiH, za kandidata,

-     odluka institucije odnosno organizacije o izboru kandidata,

-     suglasnost domaćina o prihvatanju kandidata,

-     prednost za kandidate mlađe od 35 godina.

B)     Za učešće na kongresima i simpozijumima:

-     dokaz da je rad prihvaćen za učešće na kongresima i simpozijumima,

-     visok znanstveni nivo.

 

11.

Izrada baze podataka o znanstvenim djelatnicima i znanstvenoistraživačkim, istraživačko-razvojnim projektima u BiH

Financijska pomoć za izradu baze podataka i za angažman i suradnju sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom

Stručnim timovima putem Federalnog ministarstva

40.000,00

 

A)  Za znanstvenoistraživačke i istraživačko-razvojne institucije:

-          naziv i sjedište,

-          djelatnost,

-          znanstvenoistraživački kadar,

-          oprema,

-          financiranje.

B)  Znanstvenoistraživački kadar:

-          zvanja,

-          starosna dob,

-          znanstveni radovi.

 

12.

Podizanje nivoa transparentnosti znanstvenoistraživačkog rada

Izrada Web stranice

Stručna organizacija po natječaju

20.000,00

        

           Izrada web – stranice Sektora za znanost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa sa svim podacima

           vezanim za aktivnosti u znanosti.

 

 

U K U P N O:

1.900.000,00

 

II

Program utroška sredstava "Transfera za fond za nakladništvo" i Program utroška sredstava "Transfera za kinematografiju" će se usvojiti posebnim odlukama, po prijedlogu odbora povjerenika Fondacije za nakladništvo i Fondacije za kinematografiju, nakon što se ove fondacije registriraju kod Federalnog ministarstva pravde i počnu s radom, sukladno zakonu i općim aktima.


III

Sredstva iz točke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima, utvrđenim za svaki program posebno.

IV

Za svaki izdatak iz tekućeg transfera, prema Programu utroška sredstava iz točke I ove odluke, donosi se posebna odluka.


V

 

Za svaki izdatak iznosa do 20.000,00 KM, odluku donosi federalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i športa, na prijedlog pomoćnika ministra za određenu oblast.
Za svaki iznos od 20.000,00 do 50.000,00 KM, prijedlog odluke utvrđuje komisija koju čine pomoćnik ministra i savjetnik ministra za odgovarajuću oblast, te još jedan član kojeg imenuje federalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i športa, koji donosi konačnu odluku.

VI

Za svaki izdatak iznosa preko 50.000,00 KM, odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i športa.

VII

Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa će izvještavati o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo financija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, tromjesečno.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 149/02.
08. travanj 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.