Na osnovu člana 30. i 32. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/2002.), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJUMIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

I

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta utvrđenih u razdjelu 21. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/02), kako slijedi:


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

1. Transfer za obrazovanje od značaja za Federaciju

 

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Reforma obrazovnog sistema u BiH i F BiH

Usklađivanje obrazovnog sistema FBiH sa evropskim obrazovnim sistemima i zajedničkim strategijama na nivou BiH

Članovi Odbora za provođenje strategije (sačinjavaju ga predstavnici kantonalnih ministarstava i pedagoške službe)

100.000,00

Usklađivanje i unapređivanje obrazovnog zakonodavstva na temelju modernizacije i unapređivanja obrazovnog sistema u FBiH

Stručni timovi i pojedinci angažovani na izradi novih okvirnih propisa i standarda u obrazovanju

Reforma srednjeg stručnog obrazovanja – izrada novih nastavnih planova i programa za 10 zanimanja, obuka nastavnika i izrada normativa

Stručni timovi koji će raditi na novim nastavnim programima; stručne škole koje provode nove oblike rada u cilju modernizacije i reforme stručnog obrazovanja; organizatorima stručnih seminara navedenih škola

Reforma osnovnog i općeg srednjeg obrazovanja

 Stručni timovi i pojedinci koji će biti angažovani na izradi novih programa i standarda u obrazovanju

 

 Kriterij za dodjelu sredstava je učešće u radu stručnog tima na osnovu odluke nadležnog organa o 

 formiranju stručnih tijela. Stručna tijela se formiraju od istaknutih stručnih i naučnih radnika, predstavnika

 stručnih službi kantona, zaposleni u predškolskim, osnovnim i srednjim školama i na visokoškolskim

 ustanovama, po preporuci nadležnog ministarstva.

 

2.

Poboljšanju uvjeta života i rada studenata

 

Poboljšanje uvjeta života u studentskim domovima i centrima

 

Studentski i domovi i studentski centri

1.000.000,00

Podrška talentiranim studentima

 

Studenti izabrani na osnovu javnog oglasa, prema utvrđenim kriterijima

 

 

Pomoć u nabavci stručne literature i opreme – prošireni studentski standard

 

Fakulteti i druge visokoškolske ustanove

 

 Finansijska podrška davat će se studentskim domovima na osnovu javnog konkursa u kojem će biti

 precizno određeni uvjeti davanja finansijske pomoći (struktura studenata u studentskim centrima

 i domovima, cijena smještaja i ishrane, uvjeti za organiziranje slobodnih aktivnosti, mogućnost

 korištenja informaciono-komunikacionih uređaja – prošireni studentski standardi).

 

 Finansijska podrška talentiranim studentima davat će se na osnovu javnog konkursa sa

 utvrđenim propozicijama: opći uspjeh, učešće na kantonalnim i entitetskim i međudržavnim takmičenjima,

 učešće u međudržavnim projektima od značaja za unapređenje i razvoj pojedinih naučnih oblasti, i dr..

 Finansijska pomoć za nabavku stručne literature i opreme odobravat će se bibliotekama visokoškolskih

 ustanova te studentskim domovima i centrima  na osnovu javno raspisanog konkursa – prema utvrđenim

 posebnim kriterijima: broj korisnika, način i mogućnost korištenja stručne literature, prostorima i uvjeti rada

 i dr..

 

3.

Poboljšanje uvjeta rada osnovnih i srednjih škola

Financijska podrška školama – interventne mjere

Osnovne i srednje škole

250.000,00

 

 Financijska podrška školama u vidu interventne mjere, dodjeljivat će se na osnovu prioritetne liste čiji su

 osnovni elementi: obezbjeđenje odvijanja nastavnog procesa; sanacija vitalnih funkcija školskog objekta;

 pomoć u obezbjeđenju sredstava za prevoz učenika i dr.

 

4.

Stimuliranje darovitih i talentiranih učenika

Podrške učenicima za učešće na takmičenjima na federalnom, državnom i međudržavnom nivou

Udruženja, osnovne i srednje škole, timovi i pojedinci (učenici i nastavnici – vođe timova)

50.000,00

 

 Finansijska podrška davat će se stručnim udruženjima koja vrše pripreme i organizuju međuentitetska i

 državna takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, školama čiji učenici učestvuju na

 takmičenjima kao i učenicima na ime troškova učešća na takmičenjima ili novčanih nagrada, ako je

 pokrovitelj takmičenja F BiH.

 

 

5.

Uvođenje inovacija i novih metoda rada u nastavi osnovnih i srednjih škola

Uvođenje novih oblika rada, projekata i stručnih seminara

 

Osnovne i srednje škole, odobreni projekti za koje je dato pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva

100.000,00

 

 Finansijska podrška davat će se osnovnim i srednjim školama, na osnovu javnog konkursa, prema posebnim

 kriterijima: učešće na stručnim seminarima od značaja za unapređenje nastavnog procesa, nabavka oglednih

 nastavnih sredstava i drugog priručnog materijala, organiziranje susreta prijateljstva sa školama koje uvode

 nove oblike rada i promoviraju humane korelativne odnose – učenik – nastavnik i dr.

 

U K U P N O:

1.500.000,00

 

  
2.      Transfer za kulturu od značaja za Federaciju
  

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Međugradska i međunarodna saradnja

Finansijska podrška razvijanju međugradske i međunarodne kulturne saradnje u FBiH, BiH i sa susjednim zemljama putem muzičkih, književnih, likovnih, pozorišnih i drugih gostovanja

Udruženja, pozorišta, galerije, muzeji i dr.

300.000,00

 

 Osnovni kriterij za dodjelu sredstava po ovom osnovu je bosanskohercegovački i internacionalni značaj

 programa i projekata u čijem finansiranju učestvuje.

 

2.

Internacionalni projekti

Finansijska podrška za nastavak i razvoj tradicionalnih manifestacija koje imaju dugogodišnji kontinuitet i značaj

MESS, ARS AEVI, Sarajevska zima i dr.

300.000,00

 

 Osnovni kriterij za finansijsku podršku internacionalnim projektima i programima je njihova tradicija,

 značaj i kvaliteta koji su do sada tokom godina potvrdili.

 

3.

Stimuliranje kulturnih institucija i manifestacija

Finansijska podrška i pomoć institucijama i menifestacijama koje su dokazale svoju opravdanost i vrijednost

Institucije i organizatori manifestacija u FBiH

350.000,00

 

 Kriterij za finansiranje programa u Federaciji je u prvom redu održavanje djelatnosti na dostignutom nivou,

 bosanskohercegovački karakter programa i stimulisanje programa u kulturi koji doprinose jačanju

 tolerancije, pomirenja i suživota.

 

4.

Stimuliranje likovnih djelatnosti

Finansijska podrška likovnim djelatnostima; za organiziranje likovnih izložbi; štampanje kataloga; održavanje likovnih kolonija i sl.

Galerije i izložbeni prostori u F BiH

200.000,00

 

 Osnovni kriterij za podršku likovnim djelatnostima je afirmacija mladih autora i prezentovanje već

 afirmisanih likovnih stvaralaca, kao i pomoć u održavanju tradicionalnih likovnih izložbi.

 

5.

Stimuliranje razvoja biblioteka

Finansijska podrška bibliotekama za unapređivanje rada i bibliotekarima  za osposobljevanje i usavršavanje u radu

 

Biblioteke i Udruženja bibliotekara u FBiH

50.000,00

 

 Osnovni kriterij za podršku bibliotekarima je modernizacija i stručno osposobljavanje bibliotekara u cilju

 afirmacije knjige i osnovno upoznavanje sa elektronskim izdavaštvom i internetom, kako bi svojim

 korisnicima mogli da daju osnovne upute u korištenju ovih, novih medija.

 

6.

Otkup knjiga muzičkih i video zapisa

Pomoć bibliotekama i školama darovanjem knjiga  značajnim (i novim) za kulturu i historiju BiH

Biblioteke i škole u FBiH

200.000,00

 

 S obzirom da je knjiga ono što spada u domen elementarne kulture i od koje polazi sva dalja nadgradnja u

 ovoj oblasti, cilj i osnovni kriterij za otkup knjiga je pored popunjavanja nedostajućeg knjižnog fonda po

 školama i bibliotekama i plasman literature koja kod čitalaca treba da razvija smisao i poticaj za suživotom,

 svakom vrstom tolerancije, kao i da dopuni znanje o historiji i kulturi Bosne i Hercegovine i šire.

 

7.

Stimuliranje rada udruženja u oblasti kulture

Finansijska podrška za realizaciju programa udruženja u oblasti kulture

Preporod, Napredak, Prosvjeta i dr.

100.000,00

 

 Sva registrovana udruženja finansiraju se direktno iz Budžeta Federacije. Iz ove finansijske stavke pruža se

 finansijska podrška u realizaciji njihovih kulturnih programa koji imaju širi značaj.

 

8.

Muzejske djelatnosti

Finansijska podrška za organiziranje značajnih muzejskih izložbi i postavki

Muzeji i postavke u FBiH

100.000,00

 

 

 S obzirom da je Bosna i Hercegovina svojim kontinuitetom postojanja izvor muzejske građe, finansijskom

 podrškom institucijama koje se bave ovom djelatnošću podržavaće se izlaganje i postavljanje izložbi i

 zbirki koje afirmišu našu zemlju i svo kulturno-historijsko bogatstvo koje ona posjeduje.

 

9.

Pozorišna djelatnosti

Finansijska podrška za postavljanje pozorišnih premijera i obnavljanje prigodnih predstava povodom obilježavanja značajnih datuma i jubileja

Pozorišta u FBiH

100.000,00

 

 Finansijskom podrškom pozorišnoj djelatnosti podržavaće se svi oni programi koji predstavljaju već

 verifikovanu vrijednost, kao i nov i eksperimentalni projekti koji je unapređuju.

 

10.

Muzičke djelatnosti

Finansijska podrška muzičkim festivalima, ansamblima i izvođačima

Muzički festivali i ansambli u FBiH

100.000,00

 

 Materijalna podrška muzičkim djelatnostima odnosiće se na razne vrste programa, počev od onih koji imaju

 takmičarski karakter do raznih gostovanja i festivala bilo u Bosni i Hercegovini ili van nje.

 

11.

Vijeće Evrope

Učešće u radu Vijeća Evrope, troškovi putovanja i boravka naših predstavnika

Pojedinci i istaknuti predstavnici FBiH u Vijeću Evrope

50.000,00

 

 Prijemom Bosne i Hercegovine u Vijeće Evrope utvrđene su i njene obaveze u oblasti kulture. Finansijskom

 podrškom obezbijediće se prisustvo predstavnika F BiH na raznim sesijama, kao i obaveze Federacije, kada

 je u ulozi domaćina raznih simpozijuma i sjednica.

 

12.

Zaštita kulturno-historijske baštine

Finansijska podrška inicijalnim sredstvima za izradu projektne dokumentacije i finansiranje manjih zahvata za zaštitu

Zavodi za zaštitu i nosioci poslova na zaštite

200.000,00

 

 Finansijskom podrškom zaštiti kulturno-historijsko naslijeđe, stimulisaće se jedna od najvažnijih oblasti u

 kulturi, bilo da se radi o izradi projektne dokumentacije za restauraciju spomenika ili kroz manje iznose

 koji se direktno odnose na radove na sanaciji spomeničke građe ili pokretnih spomenika kulture.

 

13.

Nepredviđene potrebe

Finansijska pomoć za akcije i manifestacije od značaja za kulturu u FBiH, te postignute uspjehe institucija i pojedinaca

Institucije kulture i pojedinci

50.000,00

 

 Ova sredstva se odnose na finansijsku pomoć za one programe i projekte koji nisu planirani i predviđeni

 ovim planom, a ocijeni se da su vrijedni finansijske podrške i pomoći, po odgovarajućim kriterijima

 raspodjele sredstava transfera za kulturu od značaja za Federaciju.

 

U K U P N O:

2.100.000,00


  
 3. Transfer za sport od značaja za Federaciju
 

 R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Priprema i učešće sportista na Zimskim olimpijskim igrama ZOI ' 2002. u SAD

Kvalitetna priprema olimpijskih kandidata za ZOI i afirmacija sporta BiH

Olimpijski komitet i sportski savezi zimskih sportova

60.000,00

 

 Kriterij za dodjelu finansijske pomoći po ovoj stavci je odluka Olimpijskog komiteta o utvrđivanju

 potencijalnih i evidentnih olimpijskih kandidata i plan učešća sportista na ZOI 2000. 

 sporta.

 

2.

Pomoć institucijama za podršku sportu

Podrška programima za razvoj masovnog i kvalitetnog sporta

Zavod za fizičku kulturu i Zavod za sportsku medicinu

80.000,00

 

 Finansijska podrška institucijama za podršku sportu koje djeluju u FBiH je pomoć nastojanjima da se

 izrade naučno i stručno verificirani programi razvoja masovnog i kvalitetnog sporta. Zavod za fizičku

 kulturu i Zavod za sportsku medicinu su jedine naučne i stručne institucije kojima je osnovni zadatak izrada

 stručnih programa i provjera njihove realizacije kako u školama tako i sportskim kolektivima.

 

3.

Podrška školskom i omladinskom sportu BiH

Nabavka sportske opreme i stručne literature, organiziranje sportskih škola za učenike i omladince, edukacija pedagoga tjelesnog odgoja i trenera omladinskih pogona

Škole, klubovi i sportski savezi, realizatori programa edukacije i trenažnog procesa za mlade kategorije

120.000,00

 

Kako osnovu razvoja sporta jedne zemlje čine školski i omladinski sport to je neophodno podržati programe (stručno i naučno verificirane) razvoja školskog i omladinskog sporta u FBiH. To je osnova poboljšanja zdravlja i fizičke spremnosti omladine i baza za vrhunska sportska dostignuća.

 

4.

Finansijska podrška aktivnosti sportskih asocijacija FBiH

Podrška programima sportskih asocijacija u svrhu omasovljenja i podizanja kvaliteta sporta u FBiH

Sportske asocijacije

100.000,00

 

Sportske asocijacije s koordinatori i realizatori najvećeg dijela sportskih programa. Podrška njihovim programima ima za cilj omasovljenju sporta i podizanje nivoa kvaliteta kako bi sport što uspješnije prezentirao našu zemlju na međunarodnim takmičenjima i doprinjeo.

 

5.

Pomoć reprezentativnim selekcijama

Pomoć u pripremi i organiziranju mečeva reprezentativnih selekcija u svrhu obezbjeđenja afirmacije i dostojnog prezentiranja BiH

Sportske asocijacije

230.000,00

 

Osnovni kriterij za pomoć u pripremi i organiziranju mećava reprezentativnih selekcija jeste nivo kvaliteta i stručna procjena ostvarivanja mogućeg rezultata koji će doprinijeti afirmaciji bh. sporta. Stručno mišljenje, uz Zavod za fizičku kulturu i Olimpijski komitet davaće Komisija za vrhunski sport.

 

6.

Podrška asocijacijama sporta invalidskih lica

Podrška radu asocijacija i realizaciji programa resocijalizacije invalidskih lica i takmičarskih programa

Asocijacije sporta invalidskih lica

70.000,00

 

 Kriteriji za dodjelu sredstava asocijama sporta invalidskih lica biće programi za uključivanje što većeg broja

  invalidskih lica u sportske aktivnosti sa ciljem resocijalizacije i uključivanja u normalan život putem

 sportskih aktivnosti kao i dostignuti nivo sportskog kvaliteta.

 

7.

Atletsko prvenstvo učenika osnovnih i srednjih škola FBiH

Podrška tradicionalnoj manifestaciji koju ministarstvo organizira u saradnji sa Atletskim savezom u svrhu populariziranja atletike i sporta u cjelini

Atletski savez i Organizacioni odbor prvenstva

30.000,00

 

Federalno ministarstvo je suorganizator i pokrovitelj tradicionalnog Atletskog prvenstva učenika osnovnih i srednjih škola FBiH, manifestacije koja ima za cilj afirmaciju atletike kao bazičnog sporta i većeg uključivanja mladih u sportske aktivnosti.

 

8.

Program praćenja fizičke spremnosti školske omladine EUROFIT – Evropskog programa

Redovna realizacija programa testiranja, mjerenja, obrade podataka i nabavka mjernih instrumenata u svrhu praćenja fizičke spremnosti školske omladine

Zavod za fizičku kulturu, Fakultet za fizičku kulturu

60.000,00

 

U našoj zemlji je pokrenuta aktivnost realizacije EUROFIT-a Evropskog programa praćenja fizičke spremnosti školske omladine, programa koji ima za cilj redovno praćenje i testiranje fizičke spremnosti školske omladine sa ciljem identificiranja stanja i kvalitetnog programiranja nastave tjelesnog odgoja i trenažnog procesa sa mladim kategorijama.

 

9.

Organiziranje sportskih manifestacija u FBiH

Podrška organiziranju velikih sportskih manifestacija u cilju afirmacije sportskog stvaralaštva

Sportski klubovi, asocijacije i organizatori manifestacija

180.000,00

 

Finansijska podrška u ovoj stavci odnosi se na pomoć u organiziranju tradicionalnih sportskih manifestacija u Federaciji koje doprinose afirmaciji populariziranju sporta. Prilikom dodjele sredstava vodiće se računa o teritorijalnoj zastupljenosti i značaju samog takmičenja.

 

10.

Međunarodni tradicionalni velemajstorski šahovski superturnir «Bosna 2002.»

Podrška jednoj od najstarijih sportskih manifestacija koja se organizira kod nas (ove godine 32. put po redu)

Šahovski klub «Bosna»

40.000,00

 

 Tradicionalni velemajstorski šahovski superturnir jedna je od najstarijih i najznačajnijih sportskih

 manifestacija koja se organizira u našoj zemlji. Ove godine svoje učešće na 32. superturniru potvrdili su

 najpoznatiji šahisti svijeta. Organizacija ove manifestacije uveliko doprinosi afirmaciji sporta i ugledu

 naše zemlje kao dobrog organizatora ne samo u sferi sporta.

 

11.

Učešće sportista invalida na Paraolimpijskim igrama i međunarodnim kupovima Evrope

Podrška međunarodnim programima, asocijacija i klubova invalidskog sporta

Paraolimpijski komitet, asocijacije i klubovi

70.000,00

 

 Kriteriji za finansijsku podršku sportistima invalidima koji učestvuju na međunarodnim takmičenjima biće

 ostvareni dosadašnji rezultati i mogućnost dostojnog prezentovanja dostignutog visokog sportskog kvaliteta

 koje imaju naši sportisti. Ocjenu rezultata daje Paraolimpijski komitet i Savez za sport i rekreaciju invalida.

 

12.

Kotizacije sportskih asocijacija u mađunarodnim sportskim asocijacijama

Pomoć sportskim asocijacijama u izmirenju redovnih obaveza prema međunarodnim sportskim asocijacijama

Sportske asocijacije

50.000,00

 

Veliki broj sportskih asocijacija je član međunarodnih sportskih asocijacija i za to članstvo je potrebna svake

godine uplata kotizacije. Članstvo u međunarodnim sportskim asocijacijama omogućuje našim klubovima i reprezentacijama učešće na međunarodnim takmičenjima.

 

13.

Izdavačka djelatnost u sportu i nabavka stručne literature

Pomoć izdavačkim projektima u sportu i nabavci sportske literature

Institucije i asocijacije sporta

30.000,00

 

Finansijska potpora po ovoj stavci odnosi se na izdavanje, štampanje i nabavku teorijske literature bez koje nema ni praktičnog rada, odnosno poboljšanja djelatnosti i njenog podizanja na viši i kvalitetniji nivo.

 

14.

Strategija razvoja sporta u FBiH i elaborat o stanju i organiziranju sportskih objekata u FBiH

Realizacija o programu rada za 2002. godinu

Zavod za fizičku kulturu i institucije sporta

60.000,00

 

U ovoj godini programom je planirana izrada strategije razvoja sporta u FBiH i eleborata o stanju i organiziranju sportskih objekata kao osnove za izradu dugoročnog programa razvoja sporta u FBiH.

 

15.

Aktivnost Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta

Podrška funkcioniranju krovnih sportskih asocijacija

Olimpijski i Paraolimpijski komitet

60.000,00

 

Najznačajnije sportske asocijacije kod nas su Olimpijski komitet i Paraolimpijski komitet (invalidski sport). Finansijska pomoć ovim asocijacijama odnosi se na materijalnu potporu u izvršavanju njihovih programa koji su izuzetno značajni za razvoj sporta u nas.

 

16.

Učešće klubskih prvaka BiH iz FBiH u kupovima šampiona i međunarodnim kupovima

Podrška učešću sportista na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima

Sportski klubovi, pobjednici ligaških takmičenja

140.000,00

 

Nivo sportskog kvaliteta klubova iz FBiH obezbijedit će zasigurno, osvajanje i određeno broja titula prvaka države što stvara pretpostavke za učešće u najznačajnijim klubskim takmičenjima kao što su kupovi šampiona i kupovi međunarodnih sportskih asocijacija. Učešće u ovim takmičenjima je najbolji vid afirmacije vrhunskog sporta naše zemlje a iziskuje znatna materijalna sredstva. Kriteriji za dodjelu sredstava su očekivani rezultati i mišljenje komisije za vrhunski sport.

 

17.

Kandidatura grada Sarajeva za Zimske olimpijske igre SARAJEVO 2010

Učešće u realizaciji projekta kandidature za ZOI 2010

Gradsko vijeće

100.000,00

 

  Osnovni kriterij za finansijsku potporu po ovoj stavci je želja da se da doprinos što kvalitetnijem prezentiranju i organiziranju kandidature grada Sarajeva za ZOI 2010., a finansiraće se oni programi koji se usaglase sa gradom Sarajevom i Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine.

 

18.

Projekt «Orijentacija, usmjeravanje, odabir i trening talentiranih sportaša»

Podrška realizaciji naučnog projekta u svrhu podizanja nivoa kvaliteta sporta u FBiH

Institucije za podršku sportu i Fakultet za fizičku kulturu

30.000,00

 

Finansijska podrška po ovoj stavci odnosi se isključivo na potporu u izradi multidisciplinarnog naučnog projekta koji treba da posluži kao osnova trenerima u pripremi vrhunskih sportista za vrhunske rezultate (počev od načina selekcioniranja, programiranja trenažnog procesa i njegove kontrole).

 

19.

Projektiranje, izgradnja i opremanje sportskih objekata

Podrška stvaranju uslova za realizaciju programa masovnog i kvalitetnog sporta

Institucije za podršku sporta i klubovi

200.000,00

 

  Bez finansijske podrške projektovanju, izgradnji, rekonstrukciji i opremanju sportskih objekata kao osnovne

 pretpostavke za razvoj sporta, nema ni samog sporta. U tom smislu podržavaće se svi programi ove vrste

 koji će uz minimum ulaganja stvarati pretpostavku za razvoj sporta uopšte. Posebna pažnja posvetiće se

 regijama koje nemaju ni minimalne uvjete za razvoj sporta.

 

20.

Projekti «Zaštita od mina kroz sportske aktivnosti» i «Sportom protiv droge»

Podrška dugoročnim programima koji se realiziraju uz pomoć UNICEF-a, IOM-a i sportskih klubova

Realizatori projekta

50.000,00

 

 Ovo je podržavanje dugoročnih projekata koji se realiziraju uz pomoć međunarodnih organizacija i koje

 pored sportskog imaju društveni i vaspitni značaj. Naime, i najmanja ulaganja u ove projekte pored

 materijalne donose ogromnu dobit društvu u mnogim aspektima.

 

21.

Pomoć evidentnim i potencijalnim olimpijskim kandidatima

Podrška pripremi najboljih sportista iz FBiH kandidata za najznačajnije svjetsko sportsko takmičenje

Sportske asocijacije i klubovi

70.000,00

 

 Ovdje se radi o finansijskom podržavanju evidentnih i potencijalnih olimpijskih kandidata koje će utvrditi

 sportske asocijacije i verificirati Olimpijski komitet. Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za blagovremeni

 kvalitetni trenažni proces koji će stvoriti preduslove za ispunjavanje olimpijskih normi kako za ljetne tako

 i za zimske olimpijske igre.

 

22.

Učešće u radu Komiteta za sport Savjeta Evrope i međunarodnim sportskim kongresima i simpozijumima

Podrška učešću predstavnika FBiH u radu Komiteta za sport i međunarodnih sportskih kupova

Članovi komiteta i učesnici Kongresa

20.000,00

 

 Finansijska podrška po ovoj stavci odnosi se na učešće i predstavljanje naše zemlje u svim asocijacijama

 sporta pri Vijeću Evrope koja je redovna obaveza naše zemlje u oblasti sporta.

 

23.

Dugoročni projekti u sportu

Podrška realizaciji ovogodišnjeg dijela dugoročnih projekata u sportu FBiH (projekt mladih plivača, atletičari, borilački sportovi)

Sportske asocijacije i klubovi

50.000,00

 

 U Federaciji je u toku realizacija dugoročnih projekata koji imaju za cilj postizanje što kvalitetnijih

 sportskih rezultata. Projekte su uradile sportske asocijacije uz pomoć institucija za podršku sportu i oni su

 naučno verificirani i redovno praćeni od strane stručnjaka.

 

24.

Organiziranje državnih prvenstava

Podrška klubovima i asocijacijama u organiziranju prvenstava

Klubovi i sportske asocijacije

70.000,00

 

 Finansijska podrška organizovanju državnih prvenstava u oblasti sporta je redovna godišnja programska

 aktivnost i odnosi se na materijalnu pomoć asocijacijama i klubovima u cilju što kvalitetnijeg

 održavanja državnih prvenstava i učešća većeg broja klubova i sportista..

 

25.

Razvoj bazičnih i zimskih sportova

Podrška razvoja bazičnih sportova kao osnove razvoja sporta u cjelini i zimskih sportova

Klubovi i sportske organizacije

30.000,00

 

 Paralelno sa aktivnostima vezanim za dobijanje zimskih olimpijskih igara pokrenute su i aktivnosti za razvoj

 bazičnih sportova, prvenstveno zimskih sportova, za koje postoje izvanredni prirodni i drugi uslovi.

 

 

U K U P N O:

2.000.000,00

 

  
4. Transfer za nauku od značaja za Federaciju
  

 

R.br.

Naziv programa

Svrha programa

Organizacija – primalac

I z n o s

1

2

3

4

5

1.

Naučnoistraživački projekti po konkursu iz 2001. god.

Finansiranje projekata izabranih po konkursu

Naučnoistraživačka institucija – učesnici u projektu

1.054.853,00

 

 Kriterijumi objavljeni u konkursu iz 2001. godine u dnevnim listovima «Avaz» i «Oslobođenje»,

 10.10.2001..

 

2.

Naučnoistraživački rad na izradi magistarskih i doktorskih radova

Finansijska podrška doktorantima

Lično doktoranti

227.000,00

Finansijska podrška magistrantima

Lično magistranti

 

A)    Odobrena finansijska podrška kandidatima za izradu magistarskih radova i doktorskih disertacija po kriterijumima konkursa iz 2001. godine, objavljenog u dnevnom listu «Avaz» 16.11.2001. godine i dnevnom listu «Oslobođenje», 15.11.2001. godine

 

 B) Finansijska podrška po zahtjevima kandidata u 2002. godini i prigovorima po konkursu iz 2001. godine.

 1. Finansijska podrška se odobrava za tehničku obradu doktorskih disertacija na osnovu:

-       potvrde fakulteta da je kandidatu odobren rad,

-       najmanje dva publikovana rada

 

 2. Finansijska podrška se odobrava za tehničku obradu magistarskog rada na osnovu:

-       potvrde fakulteta da je kandidatu odobren rad,

-       potvrde da su položeni svi ispiti,

-       potvrde fakulteta o prosjeku ocjena koji ne može biti manji od 8,5 (prednost imaju kandidati sa

 većim prosjekom ocjena).

 

3.

Strategija nauke u Federaciji

Bosne i Hercegovine

Finansiranje izrade modela finansiranja nauke

Stručni tim putem Federalnog ministarstva

25.000,00

 

 Po osnovu Ugovora zaključenog sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine broj:

 04-39-7004/01. od 12.11.2001.g.

 

4.

Izrada normativa u oblasti naučnoistraživačkog rada

Finansiranje izrade normative

Stručni tim putem Federalnog ministarstva

10.000,00

 

 Izrada normativa koji se odnose na oblast nauke a na osnovu Zakona o nauci i naučnoistraživačkom radu

 (postupak donošenja zakona je u toku).

 

5.

Stimuliranje naučnog napredovanja mladih istraživača i naučnog podmlatka

Finansijska podrška za učestvovanje u međunarodnim naučnim projektima i za troškove školarine postdiplomskog i doktorskog studija

Naučnoistraživačke institucije od značaja za Federaciju

90.000,00

 

A)  Za naučnoistraživačke ili istraživačko-razvojne institucije od značaja za Federaciju:

-          zahtjev institucije za mladog istraživača koji učestvuje u međunarodnom naučnom projektu

-          i dokaz da je uključen u projekt.

 

B)  Za školarinu na visokoškolskim institucijama:

-          potvrda o upisu na postdiplomski ili doktorski studij i

-          potvrda fakulteta o prosjeku ocjena (prednost imaju kandidati sa većim prosjekom ocjena, a prosjek treba da bude veći od 8,5).

 

6.

Naučno-tehnološka saradnja sa Slovenijom

Uključivanje naučnih radnika iz FBiH u izradu naučnih projekata u R Sloveniji i iz Slovenije u FBiH

Istraživačima putem institucija odnosno organizacija

100.000,00

 

 Na osnovu konkursa objavljenog u dnevnom listu «Avaz» i «Oslobođenje» 05.09.2001. i potpisanog

 Protokola trećeg zasjedanja Zajedničkog odbora za naučnu i tehnološku saradnju između Republike 

 Slovenije i Bosne i Hercegovine (održanog 05. i 06.02.2002.)

 

7.

Aktivnosti WUS-a i SUS-a

Finansijska podrška i pomoć aktivnostima WUS-a i SUS-a

Institucijama WUS i SUS

50.000,00

 

 Uspostavljanje što bolje međunarodne saradnje i povezivanje svih visokoškolskih institucija u Bosni i

 Hercegovini (u okviru Projekta «SUS BiH u sistemu razvoja visokoškolskog obrazovanja u Bosni i

 Hercegovini»)

 

8.

Stimuliranje rada naučnoistraživačkih institucija od značaja za BiH

Finansijska podrška za razvoj nauke u F BiH

Organizacije ANUBiH i ostali

50.000,00

 

 - Podizanje nivoa naučnoistraživačkog rada,

 - osposobljavanje kadra za naučnoistraživački rad,

 - usavršavanje naučnih radnika,

 - omogućavanje pristupa naučnim bazama podataka,

 

9.

Nabavke prioritetne opreme za naučnoistraživački rad u naučnoistraživačkim institucijama i istraživačko-razvojnim institucijama

Finansijska pomoć za nabavku prioritetne opreme

Naučnoistraživačke institucije i naučnoistraživački instituti

100.000,00

 

 - Prioritetnost opreme,

 - potreba za drugom naučnoistraživačkom infrastrukturom, otkup naučne i stručne literature (novija i

 aktuelna literatura) neophodna za ostvarivanje prihvaćenih programa

 

10.

Stimuliranje boravaka u inostranstvu u funkciji učešća u naučnoistraživačkim projektima i naučnim skupovima

Finansijska podrška: studijskih boravaka; istraživačkih specijalizacija; učešća na međunarodnim naučnim kongresima i simpozijumima

Pojedinci učesnici u programu putem institucija

133.147,00

 

A)    Za učeće pojedinaca u istraživačkim projektima (kraći studijski boravci i specijalizacije):

-     zahtjevi institucije odnosno organizacije sa područja Federacije BiH, za kandidata,

-     odluka institucije odnosno organizacije o izboru kandidata,

-     saglasnost domaćina o prihvatanju kandidata,

-     prednost za kandidate mlađe od 35 godina.

B)     Za učešće na kongresima i simpozijumima:

-     dokaz da je rad prihvaćen za učešće na kongresima i simpozijumima,

-     visok naučni nivo.

 

11.

Izrada baze podataka o naučnim radnicima i naučnoistraživačkim, istraživačko-razvojnim projektima u BiH

Finansijska pomoć za izradu baze podataka i za angažman i saradnju sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom

Stručnim timovima putem Federalnog ministarstva

40.000,00

 

A)  Za naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne institucije:

-          naziv i sjedište,

-          djelatnost,

-          naučnoistraživački kadar,

-          oprema,

-          finansiranje.

B)  Naučnoistraživački kadar:

-          zvanja,

-          starosna dob,

-          naučni radovi.

 

12.

Podizanje nivoa transparentnosti naučnoistraživačkog rada

Izrada Web stranice

Stručna organizacija po konkursu

20.000,00

 

 Izrada web – stranice Sektora za nauku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa svim podacima

 vezanim za aktivnosti u nauci.

 

 

U K U P N O:

1.900.000,00


II

Program utroška sredstava "Transfera za fond za izdavaštvo" i Program utroška sredstava "Transfera za kinematografiju" će se usvojiti posebnim odlukama, po prijedlogu odbora povjerenika Fondacije za izdavaštvo i Fondacije za kinematografiju, nakon što se ove fondacije registriraju kod Federalnog ministarstva pravde i počnu sa radom, u skladu sa zakonom i općim aktima.


III

Sredstva iz tačke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima, utvrđenim za svaki program posebno.

IV

 

Za svaki izdatak iz tekućeg transfera, prema Programu utroška sredstava iz tačke I ove odluke, donosi se posebna odluka.V

 

Za svaki izdatak iznosa do 20.000,00 KM, odluku donosi federalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na prijedlog pomoćnika ministra za određenu oblast.
Za svaki iznos od 20.000,00 do 50.000,00 KM, prijedlog odluke utvrđuje komisija koju čine pomoćnik ministra i savjetnik ministra za odgovarajuću oblast, te još jedan član kojeg imenuje federalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koji donosi konačnu odluku.

VI

Za svaki izdatak iznosa preko 50.000,00 KM, odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

VII

Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će izvještavati o utrošenim sredstvima Federalno ministarstvo finansija i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, tromjesečno.

VIII

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 149/02.
08. april 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.