Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), i članka 18. Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 41/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIHVATANJE
KREDITA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE
ZA RAZVITAK (IDA) ZA PROJEKT
''UPRAVLJANJE CESTAMA I SIGURNOST''


I


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) prihvata Projekt ''Upravljanje cestama i sigurnost'', koji će financirati iz sredstava kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) (u daljnjem tekstu: Asocijacija) u iznosu od 24.200.000,00 Specijalnih prava vučenja (dvadesetčetirimilijunadvijestotinetisuća SDR), od čega se 16.130.000,00 Specijalnih prava vučenja (šesnaestmilijunastitinutridesettisuća SDR) odnosi na Federaciju Bosne i Hercegovine.


II

Vlada Federacije potvrđuje da je dokumentacija parafirana tijekom pregovora prihvatljiva za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), a posebice:
-Sporazum o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i
Asocijacije i
-Projektni sporazum između Federacije i Asocijacije.

III


U cilju realiziranja Projekta iz točke I ove odluke, Vlada Federacije će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine podnijeti na odobrenje prijedlog kreditnog zaduženja u iznosu od 16.130.000,00 SDR (šesnaestmilijunastotinutridesettisuća SDR).


IV


Za potpisivanje Projektnog sporazuma za Projekt ''Upravljanje cestama i sigurnost'' između Federacije i Asocijacije ovlašćuje se predsjednik Federacije BiH.


V


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svako iz svoje nadležnosti.


VI


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 139/02
21. ožujka 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.