Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE
SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I
HERCEGOVINE ZA KRETID MEĐUNARODNE
ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) ZA PROJEKT
''UPRAVLJANJE CESTAMA I SIGURNOST''


I


Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) u iznosu od 16.130.000 Specijalnih prava vučenja (SDR) (šesnaestmilijunastotinutridesettisuća SDR).


II


Kreditna sredstva će se koristiti za financiranje Projekta ''Upravljanje cestama i sigurnost'' i to u svrhu sanacije prioritetnih cestovnih dionica i crnih točaka, te za jačanje institucija za upravljanje cestama.
Kreditna sredstva će se koristiti pod sljedećim uvjetima:

-rok otplate: 35 godina
-period odgode uračunat u rok otplate: 10 godina
-troškovi održavanja kredita: 0,5% godišnje na
nepovučeni iznos kredita
-servisni troškovi 0,75% godišnje na
neotplaćeni iznos glavnice


III


Ovlašćuje se federalni ministar prometa i komunikacije da, u ime Federacije, potpiše Supsidijarni kreditni sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA).


IV


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svatko iz svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 138/02
21. ožujka 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.