Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE
SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA IZMEĐU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I BOSNE I
HERCEGOVINE ZA KRETID MEĐUNARODNE
ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA PROJEKT
''UPRAVLJANJE CESTAMA I SIGURNOST''


I


Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u iznosu od 16.130.000 Specijalnih prava vučenja (šesnaestmilionastotinutridesethiljada SDR).


II


Kreditna sredstva će se koristiti za finansiranje Projekta ''Upravljanje cestama i sigurnost'' i to u svrhu sanacije prioritetnih cestovnih dionica i crnih tačaka, te za jačanje institucija za upravljanje cestama.
Kreditna sredstva će se koristiti pod sljedećim uvjetima:

-rok otplate: 35 godina
-period odgode uračunat u rok otplate: 10 godina
-troškovi održavanja kredita: 0,5% godišnje na
nepovučeni iznos kredita
-servisni troškovi 0,75% godišnje na
neotplaćeni iznos glavnice


III


Ovlašćuje se federalni ministar prometa i komunikacija da, u ime Federacije, potpiše Supsidijarni kreditni sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA).


IV


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svako iz svoje nadležnosti.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 138/02
21. marta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.