Temeljem članka 31. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 17. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu
(''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je


O D L U K U

O ODOBRENJU SREDSTAVA UDRUGI RATNIH
VOJNIH INVALIDA OPĆINE DONJI VAKUF


I


Udrugi ratnih vojnih invalida općine Donji Vakuf (u daljnjem tekstu: Udruge)
Odobravaju se financijska sredstva za pokriće troškova ugradnje građevinskog
Materijala u stambene objekte za šest ratnih vojnih invalida sa visokim postotkom vojnog invaliditeta, u iznosu od 57.000,00 KM (pedesetsedamtisuća KM).


II


Sredstva iz prethodne točke isplatit će se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu sa pozicije ''Tekuće pričuve'' i to na žiro-račun
Udruge, broj 1011330000066368 otvoren u Privrednoj banci DD Sarajevo -
Filijala Bugojno - Poslovnica Donji Vakuf.


III


Udruženje će sredstvima raspolagati sukladno zakonu i po završetku izgradnje
stambenih objekata iz točke I dostaviti dokaze o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.


IV


Za realiziranje ove odluke starat će se Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 137/02
8. travnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.