Na osnovu člana 31. Zakona o budžetima-proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu
(''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je


O D L U K U

O ODOBRAVANJU SREDSTAVA UDRUŽENJU RATNIH
VOJNIH INVALIDA OPĆINE DONJI VAKUF


I


Udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji Vakuf (u daljem tekstu: Udruženje) Odobravaju se finansijska sredstva za pokriće troškova ugradnje građevinskog materijala u stambene objekte za šest ratnih vojnih invalida sa visokim procentom vojnog invaliditeta, u iznosu od 57.000,00 KM (pedesetsedamhiljada KM).


II


Sredstva iz prethodne tačke isplatit će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu sa pozicije ''Tekuće rezerve'' i to na žiro-račun
Udruženja, broj 1011330000066368 otvoren u Privrednoj banci DD Sarajevo -
Filijala Bugojno - Poslovnica Donji Vakuf.


III


Udruženje će sredstvima raspolagati u skladu sa zakonom i po završetku izgradnje stambenih objekata iz tačke I dostaviti dokaze o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.


IV


Za realizaciju ove odluke starat će se Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 137/02
8. aprila 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.