Na temelju članka 31. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i članka 28. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu
(''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijela je


O D L U K U

O FINANCIJSKOJ POMOĆI ZA DOVRŠETAK
IZGRADNJE STANOVA ZA PORODICE ŠEHIDA,
POGINULIH BORACA I DEMOBILISANIH BORACA
U OPĆINI LUKAVAC


I


Organizaciji porodica šehida - poginulih boraca i organizaciji demobilisanih boraca općine Lukavac (u daljnjem tekstu: Organizacija) odobrava se financijska pomoć za dovršetak izgradnje stambenih objekata F-1-F2 sa 75 stambenih jedinica u iznosu od 2.151.144,30 KM (dva milijunastopedesetjednatisućastotinučetrdesetčetiri i 30/100 KM).


II


Sredstva iz prethodne točke isplatit će Federalno ministarstvo za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa pozicije ''Transfer za raseljene i izbjegle osobe'' i to sukcesivno na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova sukladno prilivu sredstava, na račun otvoren kod Tuzlanske banke DD Tuzla, broj
1321200309518947.


III


Organizacije će sredstvima raspolagati sukladno zakonu i po završetku izgradnje
objekata iz točke I dostaviti dokaze o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.


IV


Za realiziranje ove odluke starat će se Federalno ministrastvo za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 136/02
8. travnja 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.