Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 20/98) i člana 17. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (''Službene novine Federacije BiH'', broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O ODOBRAVNJU SREDSTAVA FEDERALNOM
MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE
I SPORTA U SVRHU INTERVENTNE FINANSIJSKE
POMOĆI ''BIHARNET CENTRU'' SARAJEVO I
''COBISS CENTRU'' SARAJEVO


I


Odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu u iznosu od 150.000,00 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture sporta i to 100.000,00 KM u svrhu interventne finansijske pomoći ''BIHARNET CENTRU'' Sarajevo i ''COBISS CENTRU'' Sarajevo, i 50.000,00KM u svrhu adaptacije i opremanja prostorija u zgradi Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za potrebe smještaja ''BIHARNET CENTRA'' Sarajevo.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke doznačit će se sa pozicije tekuća rezerva Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.


III


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.


IV


Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljena u ''Službenim novinama Federacije BiH'', broj 4/02.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 131/02
8. aprila 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.