Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o fondacijama i zakladama ('Službene novine Federacije BiH'', broj 16/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta-federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i športa, donosi


O D L U K U
O OSNIVANJU FONDACIJE ZA ZAŠTITU,
RESTAURACIJU I REVITALIZACIJU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEĐA JAJCA


I


S ciljem da se zaštiti, restaurira i revitalizira kulturno-historijsko naslijeđe Jajca, osniva se Fondacija za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (u daljem tekstu: Fondacija).


II


Fondacija ima svojstvo pravnog lica.
Sjedište Fondacije je u Jajcu, ulica Sv. Luke broj 15.
Fondacija ima administrativnu, tehničku i finansijsku samostalnost.


III


Fondacija obavlja sljedeću djelatnost:

-Sufinansira izradu programa i projekata zaštite, sanacije, restauracije i
revitalizacije pomenutog kompleksa;
-sufinansira, na osnovu utvrđenih i usvojenih programa i odobrenih programa
od odgovarajućih službi zaštite, sanaciju, restauraciju, arheološka istraživanja,
konzervaciju i revitalizaciju u cilju privođenja namjeni pomenutog kompleksa
(što čini historijsko urbana cjelina starog grada Jajca sa citadelom i svim
zaštićenim objektima kulturno-historijske vrijednosti),
-podstiće zaštitu, čuvanje, restauraciju i obnovu ostalih objekata, koji su u
sastavu kompleksa ili njegovoj bližoj okolini, kao i ćitavog prostora oko
kompleksa (Starog grada Jajca);
-podstiće stručno usavršavanje kadrova iz oblasti zaštite spomeničkih objekata
i prirodnih vrijednosti;
-obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fondacije.


IV


Za osnivanje i početak rada Fondacije sredstva obezbjeđuje osnivač u iznosu od 5.000 KM, upućen na depozit banke.
Sredstva za namjenu iz stava 1, ove tačke mogu se obezbijediti iz drugih izvora.


V


Fondacija stiče prihode:
-od sredstava dobivenih od donacija domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica,
-od ulaganja koja osigurava Vlada Federacije BiH i Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom,
-od marketinga,
-iz općinskog i kantonalnog proračuna,
-iz drugih izvora.


VI


Sredstva Fondaciji mogu se dodijeliti na osnovu Statuta Fondacije.


VII


Organ upravljanja Fondacije je odbor povjerenika i Izvršni odbor.
Odbor povjerenika imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta-federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i športa, a članove Izvršnog odbora imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta-Federalnog ministarstva nauke, kulture i športa.
Predsjednik i članovi Odbora povjerenika i Izvršnog odbora imenuju se iz redova stručnjaka zaštite kulturnog naslijeđa.


VIII


Fondacija ima odbor povjerenika i izvršni odbor.
Odbor povjerenika vrši slijedeće poslove:

-ostvaruje ciljeve Fondacije utvrđene Statutom,
-daje saglasnost za pravne radnje, koje su preduzete u ime Fondacije prije
njenog upisa u registar,
-upravljaju imovinom Fondacije,
-vrše izmjene i dopune Statuta, ukoliko je to predviđeno Statutom,
-imenuju osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje Fondacije,
-odlučuju o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada Fondacije,
-pripremaju finansijske i druge izvještaje,
-vrše druge poslove saglasno Zakonu i Statutu.
Bliži sastav, nadležnost, način odlučivanja, odgovornost i druga pitanja od značaja za rad Izvršnog odbora određuje se Statutom Fondacije u skladu sa Zakonom o fondacijama i zakladama (čl. 11. i 12.).


IX


Odbor povjerenika donosi i Statut Fondacije na koji daje saglasnost Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.


X


Fondacija stiče svojstvo pravnog lica dano upisa u Registar Fondacija.


XI


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat će predsjednika i članove organa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke na prijedlog federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta-federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i športa, odnosno Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta-Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa.


XII


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 127/02
14. februara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.