Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE PUTNIČKIH
AUTOMOBILA RATNIM VOJNIM INVALIDIMA
100% I GRUPE


I


Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i način dodjele putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupe, vrsta putničkog automobila i druga pitanja od značaja za korištenje dodijeljenog automobila.


II


Pravo na dodjelu putničkog automobila, imaju ratni vojni invalidi Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane kojima je pravosnažnim rješenjem priznato svojstvo ratnog vojnog invalida 100% I grupe, koji imaju prebivalište i žive na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravo iz stava I ove taćke mogu ostvariti rani vojni invalidi koji do stupanja na snagu ove odluke nisu po bilo kom drugom osnovu dobili putnički automobil od bilo kog drugog civilnog ili vojnog organa u posljednjih sedam godina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.


III


Prioritet za dodjelu putničkog automobila imaju ratni vojni invalidi 100% I grupe paraplegičari sa gubitkom vida na oba oka.
Dodjela automobila vrši se samo lično.


IV


Listu kandidata za dodjelu putničkog automobila u skladu sa kriterijima iz ove odluke sačinjava Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata-Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) na osnovu podataka kantonalnih ministarstava nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu.


V


Predmet dodjele u smislu ove odluke je putnički automobil ŠKODA FELICIJA proizvođača ASA AUTO Sarajevo.


VI


Lice kome je dodijeljen automobil dužno je isti koristiti za svoje potrebe, i ne može ga otuđiti u periodu od sedam godina.
O dodjeli automobila Federalno ministarstvo zaključuje ugovor, kojim se precizira vrsta i tip putničkog automobila, broj motora i šasije, godina proizvodnje, broj lične karte i matični broj lica kome se dodjeljuje putnički automobil, kao i prava i obaveze ugovornih strana.


VII


Dodjela putničkog automobila iz tačke V ove odluke vršit će se u skladu sa mogućnostima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine sa obezbjeđenjem finansijskih sredstava u 2001. i narednim godinama.
Ukoliko prestane proizvodnja putničkih automobila iz tačke V ove odluke, Federalno ministarstvo će na osnovu prikupljene tri ponude izvršiti izbor putničkog automobila koji je po tehničkim karakteristikama i cijeni najbliži dodijeljenim putničkim automobilima do dana stupanja na snagu ove odluke.


VIII


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija.


IX


Ministarstva iz tačke VIII ove odluke će informisati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju ove odluke, najmanje dva puta godišnje.


X


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 688/01
oktobar/listopad 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.