Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), u svezi sa čl. 17. i 18. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 49/00 i 32/01) i Odluke o početku rada Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (''Službene novine Federacije BiH'', broj 53/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O IZMJENI ODLUKE O STVARANJU UVJETA ZA
POČETAK RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I


U točki I ove odluke o stvaranju uvjeta za početak rada Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (''Službene novine Federacije BiH'', broj 55/01), briše se stavak 3.


II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V 125/02
18. ožujka 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v. r.