Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), u vezi sa čl. 17. i 18. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 49/00 i 32/01) i Odluke o početku rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (''Službene novine Federacije BiH'', broj 53/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O IZMJENI ODLUKE O STVARANJU USLOVA ZA
POČETAK RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I


U tački I ove odluke o stvaranju uslova za početak rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (''Službene novine Federacije BiH', broj 55/01), briše se stav 3.


II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V 125/2002
18. marta 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.