Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o fondacijama i zakladama (''Službene novine Federacije BiH'', broj 16/98),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi:


ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE
FONDACIJE POD NAZIVOM ''FONDACIJA ZA
UNAPREĐENJE ISLAMSKE I OPĆE KULTURE''


I


Daje se saglasnost za osnivanje fondacije pod nazivnom ''Fondacija za unapređenje islamske i opće kulture'' sa sjedištem u Sarajevu.
Osnivači fondacije su: Mesut Akan iz Sarajeva i Hakan Javuz iz Turske.


II


Svrha fondacije je: unapređenje i razvoj islamske i opće kulture, te pružanje pomoći svim pripadnicima Islama bez obzira na etničko porijeklo, jezik, rasu, boju kože i druge razlike.


III


Fondacija djeluje u skladu sa zakonom i svojim Statutom.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 91/2002
14. februara 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.