Na osnovu člana 61. st. 1. i 3. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 25/97, 13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOM SMANJENJU STOPE POREZA NA PROMET PUTNIČKIH AUTOMOBILA PROIZVEDENIH NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I

Stopa poreza na promet proizvoda utvrđena u Tarifnom broju 1. Tarife poreza na promet proizvoda, koja je sastavni dio Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95, 25/97,13/00, 36/00, 54/00 i 22/01), za putničke automobile proizvedene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, smanjuje se sa 20% na 7%.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se najduže šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

V broj 129/02
4. aprila 2002. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.