Na temelju članka 82. stavak 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donijela je

ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2002. GODINU

I

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti , za financiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2002. godini, izdvajat će se 8% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

II

Federalni ministar financija propisom će odrediti poseban uplatni račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine na kome će Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine voditi sredstva federalne solidarnosti i osigurati da obveznici obračuna i uplate doprinosa od iznosa obračunatog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, po važećim stopama , usmjeravaju, i to:
- 92% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona,
- 8% na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine .

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 689/01
30. studenoga 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.