Na osnovu člana 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) , člana 16. stav 1. Zakona o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O JEDNOKRATNOJ POTPORI IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2002. GODINE OPĆINI DOBRETIĆI

I


Iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine odobravaju se sredstva u iznosu od 150.000 KM općini Dobretići.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva" iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i općina Dobretići svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 84/2002
14. februara 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.