Na temelju članka 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), članka 16. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01) i Odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANCIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD SIJEČANJ-OŽUJAK 2002. GODINE KANTONALNOM ZAVODU ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO

I


Iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine odobrava se izdvajanje u iznosu od 130.000 KM Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za rekonstrukciju i restauraciju Crkve Sveti Josip-Marijin dvor.


II


Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća pričuva" iz sredstava privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine.

III


Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 82/2002
14. veljače 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.