Na osnovu člana 31. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) , člana 16. stav 1. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/01 i 61/01) i Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA IZ SREDSTAVA PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2002. GODINE KANTONALNOM ZAVODU ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO

I


Iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine odobrava se izdvajanje u iznosu od 130.000 KM Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za rekonstrukciju i restauraciju Crkve Sveti Josip-Marijin dvor.


II


Sredstva iz tačke I ove odluke će se isplatiti sa pozicije "Tekuća rezerva" iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine.

III


Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo svako u okviru svoje nadležnosti.


IV


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 82/2002
14. februara 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.