Na osnovu čl. 31. i 32. stav 2. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU
O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE PRIVREMENOG FINANSIRANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2002. GODINE ZA NAKNADU TROŠKOVA ČLANOVIMA USTAVNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I

Iz sredstava privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine, sa pozicije tekuće rezerve, odobravaju se sredstva u neto iznosu od 29.400,00 KM za naknadu troškova članovima Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine , kao i 30% navedenog iznosa na ime poreza na dodatna primanja.


II

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija.


III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 64/2002
19.februara/veljače 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.