Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine , donosi

ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA POTPIS SUPSIDIJARNOG KREDITNOG SPORAZUMA ZA FEDERACIJU BIH (PROJEKAT RAZVOJA STOČARSTVA I RURALNOG FINANSIRANJA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE)

I

Daje se ovlaštenje federalnom ministru finansija dr. NIKOLI GRABOVCU, da ispred Federacije Bosne i Hercegovine, potpiše Supsidijarni kreditni sporazum za Federaciju BiH (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja ) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 28/2002
4. februara/veljače 2002. godine
Sarajevo


Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.