Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici održanoj 18. decembra 2001. godine, donijela je


O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ''ODLUKE O
REALIZACIJI PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE
OKOLIŠA IZ SREDSTAVA SR NJEMAČKE PO
OSNOVU KONSOLIDACIJE DUGA
BOSNE I HERCEGOVINE''


I


U Odluci o realiziranju projekata iz oblasti zaštite okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine, od 26. jula 2001. godine, u tački II st. 4. i 5. mijenjaju se i glase:
''Projekat'' Prečistači na pećima u DP ''Elektrobosna Jajce'' u ukupnom iznosu od
6.258.656 KM, i to:

- za 2002. godinu 3.000.000 KM
- za 2003. godinu 2.000.000 KM
- za 2004. godinu 1.000.000 KM
- za 2005. godinu 358.000 KM

''Projekat smanjenja emisije štetnih polutanata u zrak MZ Šički Brod, Bukinje - općina Tuzla, u iznosu od 2.100.000 KM, kao obaveza prema Rezoluciji o ekološkoj zaštiti navedenih mjesnih zajednica općine Tuzla usvojenoj na 13. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH''.
Iza tačke 6. dodaje se nova tačka 7., koja glasi:
''Izvedbena projektna dokumentacija 10 regionalnih sanitarnih deponija za kruti otpad u Federaciji BiH, u ukupnoj vrijednosti od 3.599.544 KM finansirat će se iz razlike sredstava (st. 5. i 6.) prethodne odluke.''


II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 681/2001
18. decembra 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, s.r.