Koristeci se ovlaštenjima koja su data visokom predstavniku clanom V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji za tumacenje navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir clan II. 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoc, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela”;
Pozivajuci se na stav XI. 2. Zakljucaka sa konferencije Vijeca za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijece za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji za tumacenje Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno receno, “donošenjem obavezujucih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,” u vezi sa odredenim pitanjima, ukljucujuci (u skladu sa podstavom (c) ovog stava) i “druge mjere u svrhu obezbjedenja implementacije Mirovnog sporazuma na citavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;
S obzirom na cinjenicu da postojeci sistem uknjižbe u zemljišne knjige ne garantira u dovoljnoj mjeri prava osoba, te da je reforma takvog sistema nužan preduslov, izmedu ostalog, i za ekonomski razvoj i investiranje u BiH;
Konstatirajuci da ce se ovim Zakonom uspostaviti pravni okvir kojim ce se osigurati pravo vlasništva, te generalno unijeti sigurnost u oblast imovinskih prava, cime se pospješuje rješenje imovinskih odnosa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Konstatirajuci dalje da je Vijece za implementaciju mira u svojoj Deklaraciji iz maja 2000. godine tražilo da entiteti donesu uskladene zakone o upisu u zemljišne knjige;
Imajuci u vidu da je u najnovijem programu reformi pod nazivom Pravda i posao, usaglašenom 31. jula 2002. godine izmedu vlasti Bosne i Hercegovine i medunarodne zajednice, iskazana opredijeljenost za provodenje reforme upisa u zemljišne knjige i zakona u cilju vracanja povjerenja u vlasništvo i investiranje;
Uzimajuci u obzir da bi svako dalje odlaganje donošenja ovog prijeko potrebnog zakona moglo unositi dalju nesigurnost u oblast imovinskih prava, a time direktno ugroziti imovinska prava fizickih lica;
Uzimajuci dalje u obzir da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na zadnjoj sjednici Parlamenta nije usvojio ovaj zakon,
Uzimajuci u obzir sve gore navedeno, ovim donosim slijedecu


ODLUKU
KOJOM SE PROGLAŠAVA ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Ovaj zakon, koji predstavlja sastavni dio ove Odluke, stupa na snagu kao Zakon Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa clanom 95. Zakona, na privremenoj osnovi, dok ga zakonodavni organ Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u propisanoj formi, bez izmjena i dopuna, odnosno uvjeta.
Ova Odluka stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”.


Broj 58/02
21. oktobra 2002.
Sarajevo

Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s.r.

ZAKON
O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I – OPCE ODREDBE


Clan 1 .
Predmet reguliranja

Ovim se zakonom ureduje vodenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Clan 2 .
Odredivanje pojmova

(1) Zemljišna knjiga, u smislu ovog zakona, je javna knjiga i javni registar stvarnih prava na nekretninama i drugih prava, koja su zakonom predvidena za upis, kao i ostalih zakonom predvidenih cinjenica od znacaja za pravni promet.
(2) Nekretnine u smislu ovog zakona su zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi gradevinski objekti.
(3) Predbilježba je uvjetni, privremeni upis prava na nekretninama kojim se sticanje, prijenos, ogranicenje ili prestanak prava postiže naknadnim opravdanjem.
(4) Zabilježba je upis odredenih okolnosti i cinjenica koje su od uticaja na raspolaganje nekretninama. Zabilježba se može odnositi na licne odnosekao što su maloljetnost, stavljanje pod starateljstvo, produženje roditeljskog prava ali i na druge cinjenice kao što su otvaranje stecaja, postojanje spora, postupak eksproprijacije, prvenstveni red, prinudna uprava i dr.).
(5) Uknjižba je konacan upis prava na nekretninama, kojim se bezuvjetno sticu, prenose, ogranicavaju ili prestaju prava na nekretninama.

Clan 3.
Pretpostavke za upis

(1) Postupak upisa u zemljišnu knjigu pokrece se podnošenjem zahtjeva za upis. Zahtjev se odnosi na propisani tekst upisa. Normirane tekstove donosi ministar pravde.
(2) Uz zahtjev za upis treba priložiti i dokaznu dokumentaciju na kojoj se zahtjev temelji.

To mogu biti:
1) isprava koja je osnov za sticanje stvarnog prava;
2) dokument na osnovu kojeg se dokazuje stvarno pravo;
3) ovjerena kopija sudske odluke koja je osnov za upis;
4) neki drugi dokument kojim se potvrduje stvarno pravo osigurano predbilježbom;
5) dokumenti navedeni u clanu 7. ovog zakona;
6) drugi dokumenti potrebni za upis odredeni zakonom.
(3) Pretpostavka za upis je i dokaz o placanju sudske takse.
(4) Ukoliko se isprava nalazi kod istog organa koji provodi upis ne mora se ponovo podnositi. U zahtjevu za upis organ koji obraduje zahtjev treba da zabilježi gdje se isprava nalazi.

Clan 4.
Upis promjene vlasništva

Ako se radi o upisu promjene vlasništva potrebno je priložiti ugovor o otudenju odnosno prijenosu.

Clan 5.
Konstitutivno dejstvo

(1) Vlasništvo i druga prava na nekretninama nastaju tek sa upisom u zemljišnu knjigu ukljucujuci i ona koja su predvidena u clanu 87. ovoga Zakona
(2) Odredbom stava 1. ovog clana se ne diraju propisi o sticanju vlasništva odnosno drugih prava po osnovu naslijedivanja.

Clan 6.
Nekretnine koje se upisuju u zemljišnu knjigu

U zemljišnu knjigu se upisuju sve nekretnine (obaveza knjiženja).

Clan 7.
Pretpostavka za upis nekretnina

Za upis nekretnine u zemljišnu knjigu potreban je prijavni list sa kopijom katastarskog plana.

Clan 8.
Obaveza upisa

Upis prava na nekretninama, kao i upis svih promjena koje se ticu podataka u zemljišnoj knjizi je obavezan.

Clan 9.
Javno povjerenje

(1) Upisano pravo u zemljišnoj knjizi smatra se tacnim. Smatra se da brisano pravo iz zemljišne knjige ne postoji.
(2) Za treca lica, koja u dobroj vjeri u postojanje neke nekretnine ili prava na nekoj nekretnini, putem pravnog posla steknu takvo jedno pravo, sadržaj zemljišne knjige se smatra tacnim, ukoliko ispravnost zemljišne knjige nije osporena putem upisa prigovora ili ukoliko je trecoj osobi poznata netacnost zemljišne knjige ili zbog grube nepažnje nije poznata.
(3) Ako je nosilac prava upisanog u zemljišne knjige ogranicen u pravu raspolaganja u korist neke osobe, tada ogranicenje djeluje prema trecoj osobi samo onda kada je to ogranicenje upisano u zemljišnu knjigu ili poznato trecoj osobi.
(4) Za savjesnost trece osobe kod sticanja prava na nekretnini mjerodavno je vrijeme podnošenja zahtjeva za upis.

Clan 10.
Oznacavanje

U pravnom prometu nekretnina se oznacava prema podacima iz zemljišne knjige.

Clan 11.
Stvarna nadležnost

(1) Stvarno nadležni za vodenje zemljišnih knjiga su sudovi odredeni zakonom.
(2) Ukoliko su na dan stupanja na snagu ovog zakona za vodenje zemljišnih knjiga nadležni organi uprave, zemljišne knjige sa svim pomocnim registrima i zbirkom isprava se predaju nadležnom sudu.
(3) Odredba stava 2. ovog clana se odnosi i na vec zatvorene zemljišnoknjižne uloške.

Clan 12.
Mjesna nadležnost
Za vodenje zemljišnih knjiga nadležan je onaj sud na cijem se podrucju nalazi nekretnina.

Clan 13.
Izmjena nadležnosti

(1) Ako u skladu sa clanom 12. dode do promjene nadležnosti sudova, vodenje zemljišne knjige prelazi na onaj sud koji je nadležan za to podrucje.
(2) Dotadašnji dio u zemljišnoj knjizi se zatvara i spis sa aktima se predaje sada nadležnom zemljišnoknjižnom uredu. Brisani upisi se prenose u mjeri u kojoj su neophodni za razumjevanje upisa koji nisu brisani. U natpisu novog dijela zemljišne knjige se upucuje na dosadašnji zemljišnoknjižni uložak.
(3) Podudarnost novog zemljišnoknjižnog uloška sa dosadašnjim dijelom potvrduje zemljišnoknjižni referent koji vodi novu zemljišnu knjigu.
(4) O predaji spisa sa aktima vrši se napomena u natpisu dosadašnjeg zemljišnoknjižnog uloška.

Clan 14.
Zemljišnoknjižni referent

(1) Zemljišne knjige u stvarno i mjesno nadležnim sudovima vode posebni zemljišnoknjižni uredi. Nadležni službenik za vodenje zemljišnih knjiga naziva se zemljišnoknjižni referent i taj referent postupa pod nadzorom zemljišnoknjižnog sudije.
(2) Zemljišnoknjižni referent mora imati završeno strucno obrazovanje i položen strucni ispit. Federalni ministar pravde (u daljem tekstu: Ministar pravde) donosi bliže propise o vrsti obrazovanja i sadržini strucnog ispita. Zemljišnoknjižni referenti koji ispunjavaju uvjete predvidene ovom odredbom (ukljucujuci i strucni ispit) u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu obavezni polagati dodatne ispite u Republici Srpskoj da bi mogli raditi kao zemljišnoknjižni referenti na teritoriji Republike Srpske.
(3) Ministar pravde može utvrditi prelazno rješenje u vezi sa zahtjevima u pogledu strucnog obrazovanja iz stava 2. ovog clana.
(4) Zemljišnoknjižni referenti i zemljišnoknjižne sudije su nadležni za vršenje upisa u zemljišnu knjigu. Oni odluke u vezi sa vršenjem upisa u zemljišnim knjigama donose samostalno u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

II – SADRŽAJ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Clan 15.
Sastav zemljišne knjige

Zemljišna knjiga se sastoji od glavne zemljišne knjige, zbirke isprava i pomocnih registara. Glavna zemljišna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. Glavna zemljišna knjiga se vodi za jednu katastarsku opcinu.

Clan 16.
Zemljišnoknjižni uložak

(1) Upisi se vrše u zemljišnoknjižni uložak.
(2) U zemljišnoknjižni uložak se upisuje jedno zemljišnoknjižno tijelo.
(3) Zemljišnoknjižno tijelo se sastoji od jedne ili više katastarskih parcela koje se nalaze u istoj katastarskoj opcini i na kojima postoje isti pravni odnosi. Odredivanje podrucja i naziva katastarskih opcina ureduju propisi o katastru zemljišta tako da jedna katastarska opcina može obuhvatati samo one nekretnine koje se nalaze na podrucju nadležnosti jednog zemljišniknjižnog suda, s tim što nekretnine na podrucju nadležnosti jednog zemljišnoknjižnog suda mogu biti podijeljene u više katastarskih opcina.
(4) Zemljišno-knjižni uložak se sastoji iz natpisa (naslova) i tri odjeljka (A, B i C).

Clan 17.
Natpis zemljišnoknjižnog uloška

U natpisu zemljišnoknjižnog uloška se navodi:
1) naziv suda koji vodi zemljišnu knjigu
2) katastarska opcina
3) broj zemljišnoknjižnog uloška.

Clan 18.
Prvi odjeljak zemljišnoknjižnog uloška

U prvi odjeljak (A) zemljišnoknjižnog uloška “Popisni list” se unosi:
1) broj katastarske parcele
2) naziv (opis) i kultura katastarske parcele
3) velicina (površina) katastarske parcele
4) spajanje ili dioba zemljišnoknjižnog tijela
5) stvarna prava koja su osnovana u korist zemljišnoknjižnog tijela.

Clan 19.
Drugi odjeljak zemljišnoknjižnog uloška

U drugi odjeljak (B) “Vlasnicki list” se unosi:
1) pravni osnov upisa
2) ime vlasnika zemljišnoknjižnog tijela
3) u slucaju vlasništva više lica podaci vlasnika u smislu tacke 2. i to da li im zemljišnoknjižno tijelo pripada kao zajednicko vlasništvo ili suvlasništvo. Kod suvlasništva se upisuju medusobni odnos suvlasnika i visina suvlasnickog dijela
4) ogranicenja prava raspolaganja vlasnika zemljišnoknjižnog tijela kao i zabilježbe koje se ticu vlasništva.

Clan 20.
Treci odjeljak zemljišnoknjižnog uloška

(1) U treci odjeljak (C) “Tereti” unose se tereti i ogranicenja:
1) pravni osnov upisa
2) prava koja opterecuju zemljišnoknjižno tijelo i zabilježbe koje se odnose na ta opterecenja, kao i podaci o nosiocu, odnosno nosiocima prava. Shodno se primjenjuje odredba iz tacke 3. clana 19. ovog zakona.
(2) Kod hipoteka i zemljišnih dugova se još dodatno unosi:
1) hipoteka odnosno zemljišni dug u novcanom iznosu (visina hipoteke odnosno zemljišnog duga)
2) kamatna stopa
3) iznos ostalih sporednih potraživanja u novcu
4) zabilježbe koje se odnose na hipoteku odnosno zemljišni dug
5) podaci o pristajanju na neposredno izvršenje
6) izdavanje pisma zemljišnog duga, ukoliko je ono izdato.

Clan 21.
Numerisanje

(1) Zemljišne knjige se numerišu neprekidnim rednim brojevima u okviru iste katastarske opcine.
(2) U okviru glavne knjige se zemljišnoknjižni ulošci numerišu neprekidnim rednim brojevima.

Clan 22.
Pomocni registri

Pored zemljišne knjige vode se takoder slijedeci pomocni registri:
1) registar vlasnika
2) registar parcela
3) dnevnik.

Clan 23.
Registar vlasnika

(1) U registar vlasnika se upisuje prezime, ime, poštanska adresa, rodeno ime i datum rodenja vlasnika, kao i katastarska opcina i broj zemljišnoknjižnog uloška u koji su upisane nepokretnosti koje pripadaju vlasniku.
(2) Za pravnu osobu upisuje se u smislu stava 1. ovog clana njen naziv i registrovano sjedište.

Clan 24.
Registar parcela

U registar parcela unosi se parcela nakon upisa u odjeljak A sa uputom na zemljišnoknjižni uložak ili uloške u kojima je ona upisana. Registar parcela se vodi za svaku katastarsku opcinu za koju se vodi i glavna knjiga. Registar parcela se može voditi mašinskim putem.

Clan 25.
Dnevnik

(1) U dnevnik se registruju zahtjevi za upis i dodjeljuju se registarske oznake.
(2) Kod svakog upisa se obavezno naznacava registarska oznaka upisa. To važi za upise u sve odjeljke.
(3) Završetak obrade zahtjeva donošenjem rješenja o odobrenju ili odbijanju zahtijevanog upisa potrebno je ubilježiti u dnevnik sa naznakom datuma donošenja rješenja.

Clan 26.
Upis prava korištenja

(1) Za prava korištenja uspostavljaju se prema clanu 29. ovog Zakona posebni zemljišnoknjižni ulošci (zemljišnoknjižni ulošci zgrada).
(2) Kao upis treba predvidjeti:
1) naznaku da se radi o pravu korištenja, kao i podatke o opterecenom zemljištu prema podacima iz odjeljka A,
2) sadržinu prava korištenja,
3) u ostalom se primjenjuju odgovarajuce odredbe ovog zakona.

Clan 27.
Zemljišnoknjižni arhiv

(1) Zemljišne knjige se trajno cuvaju u arhivu suda. Zabranjeno ih je premještati na drugo mjesto, ukoliko zakon drugacije ne propisuje.
(2) Nacin vodenja arhiva i uvjete koje arhiv mora da ispuni propisuje ministar pravde.
(3) Dopušteno je arhiviranje na mikrofilmu ili drugim posebnim tehnickim sredstvima za pohranjivanje podataka, kao dodatna mjera za osiguranje podataka upisanih u zemljišne knjige i o tome predsjednik suda donosi odgovarajucu naredbu.

III – PRAVA KOJA SE UPISUJU U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Clan 28.
Prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu

(1) U zemljišnu knjigu upisuju se sljedeca prava:
1) vlasništvo, suvlasništvo i zajednicko vlasništvo
2) hipoteka i zemljišni dug
3) sudsko založno pravo, nadzaložno pravo
4) pravo dugorocnog najma i zakupa, pravo prece kupovine i pravo otkupa
5) stvarne služnosti
6) plodouživanje
7) stvarni tereti
8) prava korištenja.
(2) Svi upisi prava s izuzetkom vlasništva vrše se u zemljišnoknjižni uložak zemljišta koje se opterecuje.
(3) Stvarna prava na tudoj stvari, koja pripadaju svakom pojedinom vlasniku zemljišnoknjižnog tijela se na zahtjev vlasnika zemljišnoknjižnog tijela upisuju i u zemljišnoknjižnom ulošku njegovog zemljišnoknjižnog tijela.
(4) Ukoliko stvarno pravo iz stava 3. ovog clana bude promijenjeno ili ukinuto tada ce zemljišnoknjižni ured na zahjev izvršiti ispravku upisa.

Clan 29.
Prava korištenja koja se upisuju u zemljišnu knjigu

(1) Zemljište može biti optereceno na taj nacin da onome u ciju korist se vrši opterecenje pripada pravo da na ili ispod površine zemljišta ima gradevinu, a to pravo se može otuditi ili naslijediti (pravo korištenja).
(2) Pravo korištenja se može protegnuti i na dio zemljišta koji nije potreban za zgradu ili postrojenje, ukoliko zgrada ili postrojenje ostaju privredno glavna stvar.
(3) Zgrada ili postrojenje izgradeni na osnovu prava korištenja cine bitni sastavni dio prava korištenja (vlasništvo na zgradi, odnosno vlasništvo na postrojenju).
(4) Ogranicenje prava korištenja na pojedini dio zgrade, posebno na pojedine prostorije, je nedopušteno ukoliko se takva prava ne odnose na cijelu zgradu.
(5) Opteretiti se može samo cijelo zemljište ali ne i dio parcele.
(6) Kod upisivanja prava korištenja, kao prava koje opterecuje zemljište, se po službenoj dužnosti uspostavlja zemljišnoknjižni uložak zgrada. U odjeljku A potrebno je, pored opisa opterecenog zemljišta prema podacima katastra, ukazati na optereceni zemljišnoknjižni uložak i na pravo korištenja. Zgradu je potrebno bliže opisati.
(7) Ukoliko u trenutku stupanja na snagu ovog zakona postoji samostalno pravo vlasništva na zgradi, potrebno je unijeti pravo korištenja zemljišta kao teret u zemljišnoknjižnom ulošku u kome je upisano zemljište – odjeljak C.
(8) U ostalim slucajevima važe odredbe koje se odnose na zemljište i suvlasnicki dio.

Clan 30.
Vlasništvo na stanu koje se upisuje u zemljišnu knjigu

(1) Za svako vlasništvo na stanu uspostavlja se poseban zemljišnoknjižni uložak. Zemljišnoknjižni uložak zemljišta se po službenoj dužnosti zatvara. U zemljišnoknjižnom ulošku stana se upisuje posebno vlasništvo koje pripada suvlasnickom dijelu i kao ogranicenje suvlasništva priznavanje prava posebnog vlasništva koja pripadaju drugim suvlasnickim dijelovima. Potrebno je ukazati na ostale zemljišnoknjižne uloške stanova koji pripadaju ovoj zajednici vlasništva na stanovima.
(2) Bliži opis suvlasnickog dijela i vlasništva na stanu se vrši u odjeljku A.
(3) Radi bližeg oznacavanja predmeta i sadržaja posebnog vlasništva može se uputiti na izjavu o diobi, dogovor o diobi i plan podjele.
(4) Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedece dokaze:
1) Crtež sa pecatom, štambiljom i potpisom nadležnog organa vlasti, iz koga je vidljiva podjela zgrade kao i položaj i velicina dijelova zgrade koji se nalaze u posebnom vlasništvu i dijelova zgrada koji se nalaze u zajednickom vlasništvu (plan podjele). Sve pojedinacne prostorije koje pripadaju vlasništvu na istom stanu oznacavaju se odgovarajucom istom oznakom, koja treba da se podudara sa brojem navedenim u odobrenju upisa.
2) Uvjerenje nadležnog organa vlasti da se radi o cjelovitoj jedinici (uvjerenje o cjelovitosti).

IV – POSTUPAK UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Clan 31.
Rješenje o upisu

Upis se vrši na osnovu rješenja o upisu, koje donosi zemljišnoknjižni referent. Rješenje o upisu se odnosi na zahtjev za upis, koji je podnesen u skladu sa clanom 3. stav 1. ovog zakona.

Clan 32.
Jezik upisa u zemljišnu knjigu

Zemljišna knjiga se vodi na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Clan 33.
Preuzimanje zahtjeva za upis

(1) Zahtjev je primljen u zemljišnoknjižni ured kada je podnesen nadležnom zemljišnoknjižnom referentu ureda i kada on odgovara uvjetima navedenim u clanu 3. ovog zakona.
(2) Nadležni zemljišnoknjižni referent stavlja na podneseni zahtjev zabilješku o datumu i vremenu njegovog pristizanja i potpisuje ga.
(3) Samo preuzimanje zahtjeva ne podrazumijeva dodjelu redoslijeda.
(4) Zahtjevi koji su pristigli poštom istog dana smatrace se da su stigli istovremeno i bice upisani u dnevnu knjigu kao posljednji pristigli tog dana. Kao vrijeme prijema se uzima vrijeme prestanka prijema zahtjeva za upis.

Clan 34.
Registrovanje zahtjeva za upis

Zahtjev za upis, koji je prispio u zemljišnoknjižni ured se neodložno registruje u dnevnu knjigu i numeriše na osnovu vremena prispijeca zahtjeva. U upisu se navodi podnosilac zahtjeva. Ministar pravde donosi uputstvo o postupku prijema i registriranja zahtjeva za upis.

Clan 35.
Potvrda o prijemu zahtjeva za upis

Zemljišnoknjižni ured ce na traženje podnosioca zahtjeva izdati potvrdu o prijemu zahtjeva.

Clan 36.
Obrada zahtjeva za upis

(1) Ako je podnošeno više zahtjeva koji se odnose na isto pravo, tada se ne smije izvršiti upis na osnovu kasnije podnesenog zahtjeva prije nego što se izvrši upis na osnovu ranije podnesenog zahtjeva.
(2) Odredba iz stava 1. ovog clana se ne primjenjuje ako prije podneseni zahtjev bude odbijen ili povucen, odnosno odreden drugaciji redoslijed obrade od strane podnosioca zahtjeva.

Clan 37.
Prioritetni zemljišnoknjižni upisi

Zahtjevi ili molbe za upis ili ispravku u zemljišnoj knjizi koji se odnose na investicije rješavaju se po hitnom postupku, ukoliko se priloži uvjerenje nadležne agencije za privatizaciju kojim se obrazlaže hitnost te investicije. Odluka agencije za privatizaciju je obavezujuca. Odluka ne proizvodi nikakvu promjenu redoslijeda obrade.

Clan 38.
Zahtjev pod uvjetom

(1) Zahtjev za upis cije rješavanje je vezano za neki uvjet ce se odbiti.
(2) Ukoliko se jednim zahtjevom traži više upisa, podnosilac zahtjeva može suprotno odredbama stava 1. ovog clana postaviti uvjet da se jedan upis ne smije izvršiti bez drugog upisa.

Clan 39.
Dopuna zahtjeva

Podnosilac zahtjeva može zemljišnoknjižnom uredu podnositi isprave, kojima dopunjava zahtjev, sve do okoncanja obrade zahtjeva. Isprave kojima se dopunjava zahtjev se primaju i registriraju redom odredenim ovim zakonom.

Clan 40.
Otklanjanje nedostataka

(1) Ukoliko se zahtijevanom upisu suprostavlja neki nedostatak, koji se može otkloniti, nadležni zemljišnoknjižni referent odreduje rok za otklanjanje nedostataka, koji ne može biti kraci od 15 dana. Ako po isteku pomenutog roka podnosilac zahtjeva nije otklonio nedostatak, nadležni referent zemljišnoknjižnog ureda donosi rješenje kojim odbacuje zahtjev.
(2) Odredivanje roka za otklanjanje nedostatka se upisuje u zemljišnoknjižnom ulošku. Zabilježba važi do donošenja rješenja o pomenutom zahtjevu, u skladu sa clanom 36. stav 1. ovog zakona. Zabilježba se briše donošenjem rješenja o pomenutom zahtjevu.

Clan 41.
Zainteresovane osobe

(1) Upis u zemljišnu knjigu je dozvoljen samo uz saglasnost osobe koja je u vrijeme podnošenja zahtjeva upisana u zemljišnu knjigu kao nosilac prava vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava koje se prenosi, mijenja, ogranicava ili briše.
(2) Odobrenje prema stavu 1. ovog clana mora biti notarski ovjereno, osim ako se za ugovor na osnovu kojeg se vrši promjena prava zahtijeva notarska obrada.
(3) Odobrenje iz stava 1. ovog clana može biti zamijenjeno sudskom odlukom ili sudskim poravnanjem.
(4) Za ispravku zemljišne knjige nije potrebno odobrenje iz stava 1. ovog clana ako se dokaže netacnost. Ovo posebno važi za upis ili brisanje ogranicenja raspolaganja.
(5) Pravo koje je ograniceno na životni vijek nosioca prava smije nakon njegove smrti, ukoliko nisu iskljuceni zaostaci cinidbi, biti brisano samo uz odobrenje pravnog nasljednika, ako brisanje treba uslijediti prije isteka jedne godine od smrti nosioca prava ili ako je pravni nasljednik zemljišnoknjižnom uredu podnio prigovor protiv brisanja. Prigovor se po službenoj dužnosti upisuje u zemljišnu knjigu. Ukoliko je nosilac prava proglašen umrlim, rok od godinu dana pocinje teci od dana pravosnažnosti rješenja kojim se vrši proglašenje nestale osobe umrlom ili rješenja o dokazivanju smrti.
(6) Odobrenje pravnog nasljednika predvideno u stavu 4. ovog clana nije potrebno ukoliko je u zemljišnoj knjizi upisano da je brisanje prava dovoljan dokaz o smrti nosioca prava.

Clan 42.
Provjera zahtjeva za upis

Kod provjere zahtjeva za upis nadležni zemljišnoknjižni referent ispituje:
1) da li su podneseni potrebni dokumenti u propisanoj formi,
2) da li su dokumenti (isprave) identicni sa stanjem u zemljišnoj knjizi,
3) da li postoji odobrenje iz clana 41. stav 1. ovog zakona.

Clan 43.
Odlucivanje o upisu

(1) Nakon provjere zahtjeva za upis, zemljišnoknjižni referent donosi rješenje da li ce zahtjev potpuno ili djelimicno prihvatiti.
(2) Zemljišnoknjižni referent donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za upis ako:
1) se zemljišnoknjižno tijelo ne nalazi u zemljišnoknjižnom podrucju doticnog zemljišnoknjižnog ureda;
2) osoba nije ovlaštena da zahtijeva upis;
3) pravni osnov upisa nije vidljiv iz predocenih dokumenata;
4) postoji neka druga smetnja koja sprecava upis;

Clan 44.
Sadržaj rješenja o upisu, odnosno odbacivanju upisa

Rješenje o upisu odnosno odbacivanju sadrži:
1) naziv i sjedište suda
2) broj rješenja, mjesto i datum donošenja rješenja;
3) tekst upisa, kao i uputu na zemljišnoknjižni uložak, na odjeljak i kolonu gdje se upis obavlja;
4) razlog i pravni osnov rješenja;
5) pouku o pravnom lijeku;
6) potpis zemljišnoknjižnog referenta.


Clan 45.
Upis u zemljišnu knjigu

(1) Upis u zemljišnu knjigu vrši se na osnovu rješenja o upisu.
(2) Rang upisa se ravna prema redoslijedu upisa, ukoliko nije upisan neki drugi redoslijed ranga u zemljišnoj knjizi.

Clan 46.
Dostavljanje rješenja o upisu

(1) Rješenje o upisu dostavlja se podnosiocu zahtjeva ili njegovom zastupniku, osobi na cijoj se nekretnini neko pravo prenosi, opterecuje, ogranicava ili ukida, kao i osobi protiv koje je provedena zabilježba.
(2) Rješenje o upisu se dostavlja tek nakon provedbe u zemljišnoj knjizi.

Clan 47.
Vracanje dokumenata

Dokumenti koje je podnio podnosilac zahtjeva vracaju se na njegov zahtjev po pravosnažnosti rješenja u slucaju povlacenja ili odbacivanja zahtjeva.


V – UPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK


Clan 48.
Sadržaj upisa

Upis u zemljišnoknjižni uložak sadrži:
1) datum upisa;
2) tekst upisa;
3) potpis zemljišnoknjižnog referenta koji je donio rješenje o upisu.

Clan 49.
Tekst upisa


Tekst upisa sadrži:
1) uputu na isprave i dokumenta na osnovu kojih se sadržaj stvarnog prava preciznije dokazuje;
2) sadržaj upisanog stvarnog prava, ime nosioca prava i ostale podatke o osobi nosioca prava koje predvida zakon;
3) uputu na rang u slucaju da je istog dana u istom zemljišnoknjižnom ulošku izvršeno više upisa.

Clan 50.
Numerisanje upisa u zemljišnoknjižni uložak

Upisi u zemljišnoknjižni uložak numeriraju se po redoslijedu njihovog sprovodenja. Izmjene i brisanja upisa dobijaju vlastite brojeve upisa sa uputom jednih na druge u zabilježbama.

Clan 51.
Forma upisa

(1) Upisi treba da budu jasni i bez skracenica, izuzimajuci skracenice koje se uobicajeno koriste.
(2) Prepravljanje izvršenog upisa nije dozvoljeno.

Clan 52.
Upis predbilježbe

Upis predbilježbe vrši se tamo gdje treba da se izvrši konacni upis predbilježenog prava.

Clan 53.
Rang upisa i njegovo oznacavanje

(1) Ukoliko se u jedan odjeljak zemljišnoknjižnog uloška vrši više upisa, oni imaju rang redoslijeda svog upisivanja.
(2) Ukoliko se vrši više upisa u razlicite odjeljke u razlicito vrijeme istog dana, oni imaju isti rang, ukoliko se ne vrši upis koji se tome suprostavlja.
(3) Zainteresirana lica mogu odrediti drugacije redoslijed. Takvo drugacije odredenje se upisuje u zemljišnu knjigu.

Clan 54.
Upis suvlasništva i zajednickog vlasništva

(1) Suvlasništvo se upisuje po udjelima odredenim s obzirom na cjelinu, izraženim razlomkom.
(2) Ukoliko isprave na osnovu kojih se vrši upis ne pokazuju koji udio u pravu pripada svakoj osobi, smatra se da pravo pripada osobama u jednakim dijelovima.
(3) Zajednicko vlasništvo upisuje se u korist i na ime svih zajednickih vlasnika, s naznakom da se radi o zajednickom vlasništvu.

Clan 55.
Upis opterecenja koja se odnose na više zemljišnoknjižnih uložaka

(1) Ukoliko je više zemljišnoknjižnih tijela optereceno istim stvarnim pravom, u svakom zemljišnoknjižnom ulošku ce se naznaciti opterecena zemljišnoknjižna tijela. Isto vrijedi kada se sa pravom koje vec postoji na jednom zemljišnoknjižnom tijelu naknadno optereti drugo zemljišnoknjižno tijelo ili kada se pri prijenosu jednog dijela zemljišnoknjižnog tijela u drugi dio zemljišne knjige sa njim prenosi i stvarno pravo koje ga opterecuje.
(2) Kada se jedno od opterecenja navedenih u stavu 1. ovog clana u odnosu na jedno zemljišnoknjižno tijelo izbriše, to se naznacava i u drugim zemljišnim knjigama.

VI – DIOBA, OTPIS I PRIPIS U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Clan 56.
Promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela

(1) Sastav zemljišnoknjižnog tijela mijenja se zemljišnoknjižnom diobom, otpisom i pripisom.
(2) Prilikom otpisa uspostavlja se novi zemljišnoknjižni uložak, ukoliko pripis nije izvršen u neki vec postojeci zemljišnoknjižni uložak. U dosadašnjem zemljišnoknjižnom ulošku navodi se preostala površina zemljišnoknjižnog tijela kao posljedica podjele i broj novog zemljišnoknjižnog tijela.
(3) Kod pripisa se u zemljišnoknjižnim ulošcima upucuje na broj dosadašnjeg zemljišnoknjižnog uloška.

Clan 57.
Opterecenje dijela zemljišnoknjižnog tijela

(1) Ukoliko se dio zemljišnoknjižnog tijela želi opteretiti jednim stvarnim pravom, taj se dio otpisuje od zemljišnoknjižnog tijela u skladu sa clanom 56. ovog zakona.
(2) Izuzetno se ne primjenjuje postupak prema stavu 1. ovog clana ako se dio zemljišnoknjižnog tijela opterecuje služnošcu.


Clan 58.
Prijenos prava prilikom otpisa

Ukoliko se vrši podjela zemljišnoknjižnih tijela, upisi stvarnih prava koja opterecuju tude zemljište ostaju u zemljišnoknjižnom ulošku koji se dalje vodi i istovremeno se prenosi u nove dijelove. Ovo ne važi ukoliko notarski obradeni sporazum izmedu vlasnika zemljišnoknjižnog tijela i zainteresovanog odreduje nešto drugo.

Clan 59.
Prijenos zabilježbe

(1) Kod diobe zemljišnoknjižnog tijela zabilježba ostaje u dotadašnjem zemljišnoknjižnom ulošku, a prenosi se i u novi zemljišnoknjižni uložak.
(2) Ukoliko se zabilježba odnosi na jedan dio zemljišnoknjižnog tijela, onda ce ona kod diobe zemljišnoknjižnog tijela biti upisana u odgovarajuci dio zemljišnoknjižnog uloška, a u drugim dijelovima zemljišnoknjižnog uloška biti brisana.

VII – ZABILJEŽBA U VEZI SA TACNOŠCU I ISPRAVKOM UPISA U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI


Clan 60.
Neispravan upis

(1) Ukoliko se ispostavi da je upis u zemljišnoknjižnom ulošku neispravan, zbog odgovornosti zemljišnoknjižnog ureda, tada ce zemljišnoknjižni ured neodložno upisati zabilježbu pored pogrešnog upisa u datom zemljišnoknjižnom ulošku.
(2) Ukoliko se ispostavi da je upis u zemljišnoknjižnom uložaku neispravan iz drugih razloga osim navedenih u stavu 1. ovog clana, tada ce zemljišnoknjižni ured po odobrenju upisane osobe upisati zabilježbu pored pogrešnog upisa u datom zemljišnoknjižnom ulošku.
(3) Ukoliko upisana osoba nije dala odobrenje na pomenuti upis iz stava 2. ovog clana, zainteresovana osoba može podici tužbu za davanje odobrenja.
(4) Ispravka zemljišne knjige se vrši na osnovu odobrenja upisane osobe ili sudske odluke.
(5) Ako zemljišnoknjižni ured sazna za slucaj neispravnosti upisa iz stava 1. ovog clana, obavijestice o tome ministra pravde.

Clan 61.
Nacin ispravke upisa

(1) Prilikom ispravke upisa neispravni dio upisa se podvlaci crvenom linijom, a upis, kojim se vrši ispravljanje, se poduzima u obliku zabilježbe.
(2) U novom upisu bice naznaceno da on dopunjuje odnosno zamjenjuje raniji upis.
(3) Ispravka na drugi nacin je zabranjena.

Clan 62.
Brisanje stvarnih prava zbog gubljenja pravnog znacaja

Ukoliko je upis zbog prestanka stvarnog prava izgubio svaki pravni znacaj zemljišnoknjižni referent donosi rješenje o brisanju upisa na osnovu zahtjeva vlasnika opterecene nekretnine i pravno valjane isprave, koja dokazuje prestanak stvarnog prava na tudoj stvari.

VIII – NOVO USPOSTAVLJANJE , ZAMJENA I POSTUPAK USPOSTAVLJANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Clan 63.
Novo uspostavljanje i zamjena zemljišnih knjiga

(1) Ukoliko zemljišna knjiga nije bila uspostavljena ili je zemljišna knjiga koja je prethodno postojala uništena, nestala ili oštecena, uslijedice po službenoj dužnosti uspostavljanje zemljišne knjige od strane zemljišnoknjižnog referenta a u skladu sa odredbama ovog zakona, a narocito sa odredbama iz clana 65.
(2) Ukoliko je dio zemljišne knjige uništen, izgubljen ili oštecen ili iz drugih razloga nedostaje dio zemljišne knjige, tada zemljišnoknjižni referent vrši njegovo uspostavljanje u skladu sa stavom 1. ovog clana.
(3) Utvrdivanje vlasništva, drugih prava i ogranicenja na nekretnini vrši se rješenjem.
(4) Podatak u vezi sa oznakom nekretnine uzima se iz službenog registra (katastra). Nekretnine se trebaju preuzimati i oznacavati sa podacima novog premjera.

Clan 64.
Nacelo službene provjere i istraživanja cinjenica

Radi utvrdivanja vlasništva, drugih prava i ogranicenja na nekretninama zemljišnoknjižni ured ce po službenoj dužnosti poduzeti potrebne provjere i istraživanja i pribaviti odgovarajuce dokaze. Izmedu ostalog, mogu se upotrijebiti slijedeci dokazi:
1) kopija aktuelnog katastarskog plana
2) elaborat novog premjera
3) podaci o osobama za koje se na osnovu postojecih podataka prepostavlja da su oni nosioci prava
4) podaci iz zemljišne knjige
5) stari katastarski planovi i operati
6) sudske odluke i odluke drugih organa o pravima na nekretninama
7) neizvršene odluke agrarnih komisija koje za predmet imaju nekretnine
8) podaci o pravima utvrdenim u postupku komasacije (postupak novog uredenja zemljišta)
9) pravosnažne odluke nadležnih organa
10) zakljuceni ugovori i druge isprave koje mogu poslužiti kao osnova za upis
11) podaci katastarskih operata koji odgovaraju stvarnom stanju
12) saslušanja svjedoka, posljednje svarno stanje posjeda, izjave stranaka i slicne informacije
13) odluke Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba (CRPC) i svi drugi dokazi koji su dostupni CRPC-u
14) druge isprave i dokazi

Clan 65.
Nadležnost

Novo uspostavljanje i zamjenu kao i provodenje postupka uspostavljanja zemljišnih knjiga vrši mjesno nadležni sud.

Clan 66.
Novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška

(1) Novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška vrši se po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresirane osobe.
(2) Kad treba da se uspostavi novi zemljišnoknjižni uložak tad ce zemljišnoknjižni ured zatražiti od opcinskog organa za upravu koji vodi katastar dostavu ovjerenog izvoda iz katastra.

Clan 67.
Najava postupka uspostavljanja

(1) Zemljišnoknjižni ured najavljuje javnim objavljivanjem da predstoji uspostavljanje (izradivanje) zemljišnoknjižnog uloška.
(2) Najava se objavljuje oglašavanjem na oglasnoj tabli suda i objavljivanjem u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije BiH” i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini.
(3) Najava mora sadržavati:
1) najavu predstojeceg uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška;
2) oznaku nekretnine, njen položaj, osobine i površinu prema podacima iz katastra odnosno novog premjera
3) oznaku (ime) vlasnika, ukoliko je to poznato zemljišnoknjižnom uredu ili se može utvrditi;
4) poziv licima koja polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo nece biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Na zahtjev lica koja na osnovu prethodne recenice tvrde da mogu zahtijevati odredeno pravo, rok ce se produžiti najmanje za 90 narednih dana, kako bi im se omogucilo pribavljanje potrebnih dokaza.
(4) Lica koja nisu bila u mogucnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od pocetka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini,u skladu sa odredbom stava 3. tacka 4. (druga recenica) ovog clana.
(5) Ako se zainteresirana osoba ne prijavi u tom roku, zemljišnoknjižni ured vrši uspostavljanje na osnovu postojecih dokaza u skladu sa clanom 64. ovog zakona.

Clan 68.
Pravni put nakon isteka roka

Protekom rokova iz clana 67. ovog zakona zainteresovano lice može ostvariti svoja prava u redovnom sudskom postupku.

Clan 69.
Upisi u postupku uspostavljanja

(1) U zemljišnu knjigu ce se kao vlasnik odnosno nosilac nekog drugog prava upisati:
1) osoba koja je od strane zemljišnoknjižnog referenta utvrdena kao vlasnik odnosno nosilac nekog drugog prava na nekretnini u skladu sa odredbama ovog zakona,
2) osoba cije vlasništvo odnosno drugo pravo prema stanju stvari zemljišnoknjižnom uredu izgleda najvjerovatnijim.
(2) Prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška upisuju se ogranicenja vlasništva i stvarna prava na tudoj stvari:
1) ako su prijavljena zemljišnoknjižnom uredu
2) da su dokazana javnom ispravom ili javno ovjerenom privatnom ispravom
(3) Ukoliko vlasnik nekretnine odnosno nosilac nekog drugog prava na nekretnini osporava prijavljeno ogranicenje ili stvarno pravo ili drugo pravo i ukoliko osporavanje ucini vjerovatnim, to ce se zabilježiti u zemljišnu knjigu. Ukoliko se to ne dogodi postoji mogucnost podnošenja žalbe.
(4) Postupak uspostavljanja zemljišne knjige se upisuje u dnevnik.


Clan 70.
Predmet žalbe u postupku uspostavljanja

U žalbenom postupku zainteresirane osobe mogu samo zahtijevati da se zemljišnoknjižnom uredu naloži da izvrši zabilježbu protiv tacnosti zemljišne knjige ili da poduzme brisanje.

Clan 71.
Obavještenje, prigovor

(1) Sud koji je nadležan za uspostavljanje zemljišne knjige obavijestit ce sve njemu poznate osobe, koje imaju pravo ili pravni interes na nekretninama u toj katastarskoj opcini, o tome da su obavezne da prijave svoja prava kod nadležnog organa uz predocavanje isprava i da dostave potrebne podatke o nekretninama i pravima na nekretninama. Za to se ostavlja rok od 60 dana od dana saznanja za postupak javnog uspostavljanja ali najduže jednu godinu od pocetka postupka uspostavljanja.
(2) Obavještenje sadrži oznaku predmetne nekretnine i formulaciju planiranog upisa u zemljišne knjige.
(3) Obavještenje se šalje poznatim ucesnicima. Pored toga se obavlja javno obavještavanje na uobicajeni nacin (u mjesnoj zajednici, naseljenom mjestu, katastarskoj opcini i putem javnih medija).
(4) Ukoliko u roku navedenom u stavu 1. bude podnesen prigovor protiv namjeravanog upisa u zemljišnu knjigu, onda se u korist podnosioca prigovora upisuje u zemljišnu knjigu cinjenica da je podnesen prigovor protiv tacnosti zemljišnoknjižnog upisa.

Clan 72.
Postavljanje privremenog zastupnika

(1) Osobi cije prebivalište ili boravište nije poznato i koja se nije prijavila radi ucešca u postupku uspostavljanja po službenoj dužnosti se postavlja privremeni zastupnik.
(2) U slucaju utvrdivanja prava izbjeglice ili raseljenog lica postavlja se privremeni zastupnik sa liste predložene od udruženja izbjeglica i raseljenih lica sa odnosnog podrucja, od CRPC-a ili od ombudsmena Federacije BiH.

IX – ZATVARANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Clan 73.
Osnovi za zatvaranje zemljišnoknjižnog uloška

(1) Zemljišnoknjižni uložak se zatvara:
1) kod pripisa zemljišnoknjižnog tijela drugom zemljišnoknjižnom tijelu;
2) kod promjene katastarske opcine;
3) ako se zemljišnoknjižno tijelo na terenu ne može dokazati;
4) u drugim zakonom odredenim slucajevima
(2) U slucaju promjene iz tacke 2. ovog clana zemljišnoknjižni ured, koji više nije nadležan, dužan je bez odlaganja predati sada nadležnom zemljišnoknjižnom uredu sve dokumente. To važi i za sve pripadajuce pomocne registre i akte iz zbirke isprava.

Clan 74.
Zatvaranje zemljišnoknjižnih uložaka stanova

(1) Zemljišnoknjižni ulošci stanova se zatvaraju:
1) po službenoj dužnosti, kad je vlasništvo na stanu ukinuto na osnovu izjave o poništenju ili na osnovu ugovora o poništenju;
2) na zahtjev svih vlasnika stanova, ukoliko su sve cjelovite jedinice zgrade potpuno uništene i ukoliko je to dokazano uvjerenjem nadležnog organa vlasti;
3) na zahtjev vlasnika, ukoliko se sva prava vlasništva na stanu ujedinjuju u jednoj osobi;
(2) Ukoliko je vlasništvo na stanu samostalno optereceno pravom treceg lica odredbom stava 1. ovog clana ostaju netaknuti opci propisi, prema kojima je za poništenje posebnog vlasništva potrebna saglasnost treceg lica.
(3) U slucaju da se zemljišnoknjižni ulošci stanova zatvore, onda se za zemljište uspostavlja novi zemljišnoknjižni uložak prema opcim propisima; uspostavljanjem zemljišnoknjižnog uloška gase se prava posebnog vlasništva, ukoliko prethodno nisu ukinuta.


Clan 75.
Forma zatvaranja

Kod zatvaranja cijele zemljišne knjige sve strane zemljišnoknjižnih uložaka križaju se crvenom bojom i u natpisu se stavlja napomena o poništenju u kojoj se navodi razlog i datum zatvaranja. Zabilješku o zatvaranju potpisuje zemljišnoknjižni referent.

X – ŽALBE


Clan 76.
Žalbe protiv odluke ili radnje zemljišnoknjižnog referenta

(1) Protiv odluke zemljnišnoknjižnog referenta, osim u slucajevima pogrešnog upisa, iz clana 60. st. 1. i 2. ovog zakona zainteresovana osoba može kod nadležnog suda uložiti žalbu u roku od 15 dana. Rok pocinje teci od dana prijema prepisa odluke ili saznanja o radnji koja je predmet žalbe.
(2) Žalba se može podnijeti i kod zemljišnoknjižnog ureda koji je obavezan proslijediti je bez odlaganja nadležnom sudu.
(3) Nadležni sud odlucuje o žalbi u žalbenom postupku prema propisima Zakona o parnicnom postupku.

XI – UVID U ZEMLJIŠNU KNJIGU I IZDAVANJE IZVODA

Clan 77.
Uvid u zemljišnu knjigu

Uvid u zemljišne knjige, pripadajuce akte, isprave i pomocne isprave je slobodan uz prisustvo službene osobe iz zemljišnoknjižnog ureda, ako posebnim zakonom za pojedine podatke nije drugacije odredeno.

Clan 78.
Pravo na izvode zemljišnoknjižnih uložaka

(1) Svaka osoba, u skladu sa clanom 77. ovog zakona, može nakon placanja takse dobiti zemljišnoknjižne izvode.
(2) Izvod iz stava 1. ovog clana je javna isprava.

Clan 79.
Sastavljanje izvoda

(1) Zemljišnoknjižni izvod mora sadržavati sve važece upise iz odgovarajuceg odjeljka zemljišnoknjižnog uloška. Izdavanje izvoda o pojedinacnim upisima zahtijeva pecatom potvrdenu naznaku. U naznaci se navodi predmet pojedinacnog upisa i potvrduje da nema daljih upisa u zemljišnojknjižnom ulošku koji se odnose na njega.
(2) Ako podosilac zahtjeva želi ili ako se izvod sacinjava fotokopiranjem onda taj izvod može sadržavati i izbrisane upise.
(3) Nakon podnošenja zahtjeva, izvod potpisuje zemljišnoknjižni referent i pecatom potvrduje njegovu vjerodostojnost sa datumom izdavanja zemljišnoknjižnog izvoda.

Clan 80.
Napomena o podnesenom zahtjevu

Izvodi iz zemljišne knjige moraju sadržavati napomenu o zahtjevu za upis, koji je upisan u dnevnu knjigu, ali za koji nije još doneseno rješenje o upisu odnosno upis u zemljišnu knjigu nije još izvršen.

XII – ELEKTRONSKO VOĐENJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Clan 81.
Elektronsko vodenje zemljišne knjige


(1) Zemljišna knjiga se treba što je prije moguce voditi u elektronskoj formi.
(2) Elektronski nacin vodenja zemljišne knjige ureduje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar pravde u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Mora biti osigurano:
1) pridržavanje nacela ispravne obrade podataka, osobito preduzimanje mjera za sprecavanje gubitka podataka, kao i da se nužne kopije stanja podataka drže barem na dnevnoj bazi i da originalni podaci kao i njihove kopije budu cuvani na sigurnom;
2) da upisi, koje treba izvršiti, što prije budu uneseni u memoriju podataka i da se mogu reproducirati u citljivoj formi trajno nepromjenjivog sadržaja;
3) da se preduzmu mjere predvidene uredbom o prelasku na elektronsko vodenje zemljišne knjige.

Clan 82.
Posebne odredbe za elektronsko vodenje zemljišnih knjiga

(1) Na elektronsku zemljišnu knjigu se primjenjuju shodno odredbe Glave II - X ovog zakona ukoliko odredbe st. 2. - 5. ovog clana ne odreduju nešto drugo.
(2) Upis u zemljišnu knjigu postaje djelotvoran sa unošenjem u memorijski medij i sa mogucnošcu njegove nepromijenjive citljive reprodukcije;
(3) Datum upisa je datum unošenja u memoriju podataka pomenutu u stavu 2., ovog clana;
(4) Upisu se dodaje ime zemljišnoknjižnog referenta koji vrši taj upis;
(5) Na upis, datum i ime zemljišnoknjižnog referenta koji vrši upis stavlja se elektronski potpis zemljišnoknjižnog referenta koji vrši upis.

XIII – PRIMJENA PROPISA VANPARNICNOG POSTUPKA

Clan 83.
Primjena propisa vanparnicnog postupka

Na pitanja postupka koja nisu regulirana ovim zakonom primijenice se odgovarajuce odredbe opceg dijela Zakona o vanparnicnom postupku.

XIV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 84.
Predaja katastra nekretnina sudovima

(1) Predaja katastra nekretnina prema clanu 11 st. 2. ovog zakona se vrši u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona. Do predaje ce zemljišnoknjižne predmete obradivati opcinski organ uprave nadležan za poslove katastra.
(2) Vrijeme predaje odreduje predsjednik suda u dogovoru sa rukovodiocem organa uprave.
(3) Postupak predaje traje najviše 4 sedmice. Za to vrijeme se ne vrši obrada zahtjeva .
(4) U okviru postupka predaje se katastar nekretnina kao i zemljišne knjige sa svim pomocnim registrima i zbirkom isprava predaje sada nadležnom sudu, koji potvrduje prijem. Ovo vrijedi i za zatvorene zemljišne knjige.
(5) Ukoliko predaja od strane katastra nekretnina nije moguca a da se time ne oteža funkcioniranje ostalih dijelova katastra nekretnina koji se ne predaju, umjesto originala ce se predati prepis. Prepis sadrži potvrdu organa koji vrši predaju da prepis doslovno odgovara originalu.

Clan 85.
Predaja od strane jednog zemljišnoknjižnog ureda drugom zemljišnoknjižnom uredu

(1) Za slucaj da usljed promjene nadležnosti sudova bude potrebna predaja zemljišnih knjiga, pomocnih registara, zbirki isprava ili druge dokumentacije nadležnom sudu, predaja se vrši u skladu sa odredbom clana 84 st. 4. ovog zakona.
(2) Ukoliko se promjena podrucja suda odnosi samo na neke dijelove dosadašnjeg zemljišnoknjižnog podrucja, postupice se u skladu sa odredbama clana 84. (narocito st. 5) i clana 13. ovog zakona.


Clan 86.
Izdvojena organizaciona jedinica zemljišnoknjižnog ureda

Sud nadležan za vodenje zemljišnoknjižnih poslova može imati izdvojene organizacione jedinice zemljišnoknjižnog ureda.

Clan 87.
Nacin prelaska na novo pravo

(1) Zemljišne knjige vodene prema pravnim pravilima zemljišnoknjižnog prava ne postaju ovim zakonom nevažece. Na njih se primjenjuju sve odredbe ovog zakona a posebno propisi o zabilježbi protiv tacnosti i propisi o ispravci upisa u zemljišnojknjizi, o novom uspostavljanju, zamjeni i zatvaranju zemljišne knjige, kao i o postupku uspostavljanja.
(2) Postojeci upisi u zemljišnim knjigama prilikom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju postojati u svom pravnom sadržaju.
(3) Nakon stupanja na snagu ovog zakona upisi u zemljišnu knjigu vrše prema pravilima ovog zakona. Zahtjevi za upis koji su podneseni prije stupanja na snagu ovog zakona obraduju se prema dosadašnjim pravnim pravilima zemljišnoknjižnog prava, ako se strana koja je time ostecena ne usprotivi obradi prema dosadašnjem pravu.

Clan 88.
Novi premjer

(1) Ukoliko se zahtjevi odnose na nekretnine, koje prema svojim podacima u popisnom listu ne odgovaraju aktuelnim rezultatima premjera ili još uopce nisu premjerene, te nekretnine ce se u odjeljku A opisati prema drugim kriterijima tako da je treca osoba u stanju na osnovu tog opisa identificirati nekretninu. Ukoliko postoji tacan premjer kao i tacno odredenje granica, velicine te opis i kultura parcele, oni se po saopštenju organa za katastarski premjer, bez posebnog zahtjeva, preuzimaju u zemljišnoknjižni uložak u odjeljku A kao aktuelni popisni podaci. Promjenom oznake i preuzimanjem rezultata premjera ne mijenjaju se pravni odnosi na nekretnini.
(2) Ukoliko na osnovu novog premjera nije moguce povezivanje pravnih odnosa sa dosadašnjim nekretninama, ovi zemljišnoknjižni ulošci ce se zatvoriti i u postupku uspostave, u skladu sa odredbama ovog zakona, uspostaviti novi.

Clan 89.
Dosjelost

(1) Ukoliko je prema dosadašnjem pravu vec uslijedilo sticanje vlasništva putem dosjelosti prije stupanja na snagu ovog zakona, steceno vlasništvo ostaje na snazi. Dokaz sticanja vlasništva na ovaj nacin vrši se prema clanu 3. stav 2., tacka 2 ovog zakona sudskim utvrdivanjem ili analognom primjenom odredbi clana 63. i dalje ovog zakona.
(2) Posjednici koji ispune pretpostavke za dosjelost tek nakon stupanja na snagu ovog zakona sticu vlašnistvo tek upisom.

Clan 90.
Prava korištenja i posebno vlasništvo na nekretninama
prije stupanja na snagu ovog zakona

Ukoliko prije stupanja na snagu ovog zakona postoji posebno vlasništvo na zgradi prema pravu korištenja, a nije uspostavljen zemljišnoknjižni uložak za zgrade i pravo korištenja nije upisano kao opterecenje te nekretnine, izvršit ce se uspostava zemljišnoknjižnog uloška za zgradu i zabilješka prava korištenja u zemljišnoknjižnom ulošku zemljišta shodno clanu 26. i 29. ovog zakona na zahtjev vlasnika zgrade ili vlasnika zemljišta.

Clan 91.
Zemljišnoknjižni referenti ovlašteni za prijelazni period

Osobe koje su do sada poduzimale upise u zemljišne knjige samostalno ili po nalogu zemljišnoknjižnog sudije, smatraju se za prijelazni period od 4 godine zemljišnoknjižnim referentima prema clanu 14. ovog zakona. Bliže odredbe ce biti sadržane u Pravilniku o obrazovanju i strucnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta prema clanu 14., stav 2. ovog zakona.

Clan 92.
Podzakonski akti

(1) Propise o obrazovanju i strucnom ispitu zemljišnoknjižnih referenata iz clana 14. stav 2. ovog zakona donosi Ministar pravde u roku od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Ministar pravde propisace postupak iz clana 27. stav 2. i clana 34. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 93.
Primjena dosadašnjih propisa o katastru nekretnina

Danom stupanja na snagu ovog zakona odredbe Zakona o premjeru i katastru nekretnina ostaju na snazi, osim u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama. Upis prava na nekretninama izvršen po odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina za podrucja opcina u kojima je katastar nekretnina po odredbama tog zakona stupio na snagu preuzece se u zemljišnu knjigu nadležnog zemljišnoknjižnog suda, ako nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Clan 94.
Primjena propisa o knjizi položenih ugovora

Knjiga položenih ugovora uspostavljena na osnovu propisa kojima je regulirano obrazovanje i vodenje ove knjige ostaje na snazi dok se ne ispune pretpostavke za upis vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u skladu sa ovim zakonom.


Clan 95.
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivace se nakon proteka šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.